Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

WYKAZ Nr   21 /TBSP   /2014 z dnia 26 sierpnia  2014r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB  z dn.30 grudnia 2013 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 915/WGN/14   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 20 sierpnia 2014 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Fundacji ARTmosphere, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Koński Kierat  15

KW 83746

1037 Śródmieście 37

Dz. nr 18/26

Lokal użytkowy o powierzchni 164,94 m2 ( w tym: piwnica 36,70 m2, parter 81,25 m2, I piętro 46,99 m2)

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

4,11 zł / m2

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

                                                                                       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                  od dnia   2.09.2014  r. do dnia 22.09.2014 r.