Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony

Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony

WYKAZ Nr 24 /TBSP/ 2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu

Pow.  garażu w m2

Droga dojazdowa        w m2

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Lniana 2

KW SZ1S/00037954/2

 

Obr. 4979      dz. nr 12

brak

15,75

5,00

najem

4,50 *

200,00

2.

Marmurowa 16

KW SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

brak

16,49

10,00

najem

4,50 *

200,00

3.

Słupska 6

KW 78756

Obr. 4061   Dąbie 61    dz. nr 10

garaż pod budynkiem

19,47

5,00

najem

4,50 *

200,00

4.

Krzemienna 49a

KW SZ1S/00150812/3

Obr.4113 Dąbie 113

dz. nr 26/1

brak

16,00

25,00

najem

4,50*

200,00

5.

Przodowników Pracy 16

KW SZ1S/00199579/2

  Obr.4135

 dz. nr 24/3

brak

19,00

5,00

najem

4,50 *

200,00

6.

Kaszubska 58 of

Obr. 1036

Dz. nr 36/7

G1

16,70

5,00

najem

4,50 *

200,00

7.

Gryfińska 74

SZ1S/00191396/9

Obr. 4047 Dąbie 47

Dz. nr 93/7

brak

25,67

20,00

najem

4,50 *

200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m2

 

Termin wnoszenia czynszu:

          - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

 

 

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2 za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Garaż przy ul. Gryfińskiej 74 jest w złym stanie technicznym : remont garażu oraz wykonanie drogi dojazdowej należy do przyszłego najemcy.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                  Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                      od dnia 1 grudnia 2015 r.  do dnia 21 grudnia 2015 r.