Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr 25 /TBSP/ 2014 z dnia 25 listopada   2014 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin,  wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

Ograniczenia przetargu

1.

 

 

Granitowa 21

KW SZ1S/00195819/9

4111 Dąbie 111 Dz. nr 4/4

przy oficynie Granitowa 21, parter

6,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

          3,00

100,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców ul. Granitowej 21

 

  1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

Niniejszym anuluje się wykaz nr 20/ TBSP/2014 r. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r.