Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego

z dnia  25 listopada 2014 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy ( ze zmianami i  Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

2.

29/1

1099 Śródmieście

 

    Wiejska 30

KW SZ1S/00004162/3

 

 

      1193

Zieleń 1168 m2

Altana – 25 m2

 

 

          84,00 zł

 

 

    200,00

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

-  stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Informacje dodatkowe oraz warunki wydzierżawienia terenu:

1) Działki o numerach geodezyjnych: 3/11, 29/1 i 25 z obrębu 1099 – Śródmieście są zabudowane budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi do rozbiórki. Osoby, które wygrają przetarg zobowiązane będą do usunięcia przedmiotowych obiektów zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przyszły Dzierżawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych  podać termin rozpoczęcia robót do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

 

2) Działki będące przedmiotem przetargów objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – Północ”

w Szczecinie, uchwalonym na podstawie Uchwały Rady Miasta w Szczecinie Nr LXIII/1165/06 z dnia 16.102006r. Dz. U. Woj. Zachod.

z 2006r. Nr 108 poz. 2076. i położone są na terenie elementarnym SM.2021.MN o przeznaczeniu terenu zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna wolno stojąca.

                     

3) W przypadku uzasadnionej kolizji zieleni z planowanym zagospodarowaniem terenu, drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po

uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin.

 

 4) Dzierżawca zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów i konserwacji,

a w przypadku ich kolizji z planowaną dzierżawą przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci

 

5)  Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu

wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa

domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej

6)  Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi

egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

 UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia   1 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia.2014 r.