Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr   31 /TBSP   /2014 z dnia  25 listopada  2014 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 283/10  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe  ( z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r.Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin z przeznaczeniem pod tymczasowe garaże blaszane:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

105/6 ( część)

4201

Dąbie

Nauczycielska 1

15 m2

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

 

dojazd        

3,50 + 23% VAT

 

 

0,40 zł + 23% VAT

 

 120,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości Nauczycielska 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

1) Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy

2) Droga dojazdowa nie podlega licytacji.

3) Na nieruchomości położonej przy Nauczycielskiej 1  posadowiony jest garaż blaszany, którego wydzierżawiający nie jest właścicielem. Wygrywający przetarg przejmie grunt wraz z garażem. W zakresie dotyczącym nakładów poczynionych na garaż blaszany wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z właścicielem garażu. Jednocześnie po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić  i  uprzątnąć  teren oraz  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  niepogorszonym  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wygaśnięcia  lub  rozwiązania  umowy.  Odnośnie  tego  obowiązku  dzierżawca  podda  się  rygorowi  egzekucji  na  podstawie  art.  777  pkt  4  kpc - w formie aktu notarialnego.

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

- stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy – legalizacji garażu, jeśli będzie wymagana

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r.