Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

WYKAZ Nr 33 /TBSP /2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 1291/WGN/14 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 27 listopada 2014 r, , Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Polskiej Fundacji Ekologicznej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Mariacka 10A U3,U1

KW SZ1S/00031855/6

Obr.1037, dz. nr 137

Lokal użytkowy o powierzchni 159,76 m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

6,39 zł / m2

 

Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.

Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 8.12.2014 r. do dnia 28.12.2014 r.