Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr 34/TBSP /2014 z dnia 3 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 ( z późniejszymi zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia w m2 - przeznaczenie

Czynsz netto miesięcznie (zł)

1.

6/83 ( część)

1099 Śródmieście

Marynarska 13

959 m2 – uprawa warzyw

291 m2 – trawnik

bez prawa zabudowy ( tymczasowej i trwale związanej z gruntem)

 

 

Uprawa warzyw – 5,28 zł

Trawnik – 17,46 zł

 

UWAGI:
1) Termin wnoszenia czynszu:
- do dnia 10-go każdego miesiąca
2) Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3) Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
4) Opłaty za dzierżawę terenu oraz jego zmiany ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych ( ze zm.)
5) W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed zawarciem umowy dzierżawy stawki czynszu dzierżawy uległy waloryzacji, umowa zostanie podpisana wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu
6) Warunki dodatkowe: dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – Północ „ w Szczecinie uchwalony dnia 16.10.2006 r. Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1165/06, zmieniony Uchwałą Nr XXVI/680/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.10.2008 r, zgodnie z którym, m.in.: zakazuje się lokalizacji budowy tymczasowej, zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespołu zabudowy lub zespołu zieleni za wyjątkiem cięć sanitarnych, zakazuje się nawożenia gnojowicą upraw rolniczych, warzywniczych, ogrodniczych, sadowniczych, zakazuje się zmiany regulacji rowów melioracyjnych, zakazuje się nasadzeń zieleni średniej i wysokiej pod linią wysokiego napięcia.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 8.12.2014 r. do dnia 28.12.2014 r.