Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego

Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr   5 /TBSP   /2015 z dnia 16 kwietnia 2015.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr 464/96  Zarządu Miasta Szczecina z dnia z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 ( z późniejszymi zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.208.2015.AW  z dn.10 marca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego, na okres do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka czynszu netto miesięcznie

[zł/m²])

Ograniczenia przetargu

1.

25 ( część)

4111 Dąbie

Granitowa 45

22 m2

( 5,50 m x 4 m)

Pomieszczenie gospodarcze

2,69

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości Granitowa 45

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

1) Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

2) Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3) Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

4) Opłaty za dzierżawę terenu oraz jego zmiany ustalone zostały na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin        

W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu

Po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi

egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c.

 

                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                 od dnia  20 kwietnia 2015 r. do dnia 10 maja 2015 r.