Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem

Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem

WYKAZ Nr  7/TBSP / 2014 z dnia 24 marca 2014 r.

 

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi ( z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r.  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne  lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu:

Położenie nieruchomości     Gdańska 16

Księga wieczysta KW SZ1S/00168812/2

Nr obrębu 1095 Śródmieście 95 , Dz. nr 18/3

L.p.

Adres

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Budynek D – pomieszczenie nr 6,7

Parter

34,56

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

400,00

2.

Budynek D – pomieszczenie nr 8

Parter

17,28

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

300,00

3.

Budynek D – pomieszczenie nr 3,4

Parter

34,56

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

400,00

4.

Budynek D –pomieszczenie nr 20,21,22

I piętro

51,84

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

     500 ,00

5.

Budynek D – pomieszczenie nr 23

I piętro

10,82

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

      200,00

6.

Budynek D – pomieszczenie nr 24

I piętro

10,82

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

200,00

7.

Budynek D – pomieszczenie nr 25

I piętro

17,28

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

300,00

9.

Budynek D – pomieszczenie nr 32,33

I piętro

34,56

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

    400,00

 

 

10.

Budynek D – pomieszczenie nr 19

I piętro

17,28

handel, nieuciążliwe usługi, biuro

najem

3,00

300,00

 

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                               Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                               od dnia 28.03.2014 r. do dnia 17.04.2014 r.