Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr  8 /TBSP   /2016 z dnia  12 maja  2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy ( ze zmianami) i  Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze w trybie bezprzetargowym, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Stawka czynszu  netto miesięcznie

1.

 

6

4138 Dąbie

Śremska

KW SZ1S/00199562/0

 

728,00

 

 

 

uprawa warzyw – 454 m2,

zieleń -238 m2,

altanka -20 m2,

pomieszczenie gospodarcze- 16 m2

uprawa warzyw -1,31 zł za 454 m2 ( ryczałt do 500 m2)

zieleń -0,06 zł / m2

altanka -0,55 zł / m2

pom. gospodarcze -2,69 zł/ m2

        

2.

6

4138 Dąbie

Śremska

KW SZ1S/00199562/0

1554,98

pomieszczenie gospodarcze -16 m2

droga dojazdowa do posesji Śremska 4 - 40 m2

trawniki, zieleń ozdobna   -1498,98 m2  (z możliwością ogrodzenia terenu*)

pom. gospodarcze -2,69 zł/ m2

droga dojazdowa -0,40 zł/ m2

trawniki, zieleń ozdobna – 0,06 zł/ m2

 

 

*  ogrodzenie zostanie wykonane przez dzierżawce we własnym zakresie bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  terminie późniejszym. Montaż ogrodzenia może zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlana oraz przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczenie na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ( ze zm).

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy  dzierżawy  stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji umowa dzierżawy zostanie podpisana z zastosowaniem nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                           Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia  18 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.