Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr  9 /TBSP   /2016 z dnia  12 maja  2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy ( ze zmianami) i  Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze w trybie bezprzetargowym, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

czynszu  netto rocznie ( ryczałt do 500 m2)

1.

 

3/1

4135 Dąbie

Przodowników Pracy 43

KW 24156

 

450

 

 

 

uprawa warzyw

 

 

          15,73  zł

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za każdą 1/12 część opłaty rocznej.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ( ze zm).

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy  dzierżawy  stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji umowa dzierżawy zostanie podpisana z zastosowaniem nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu

                                                                                            Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia  18 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.