Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u.

Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wymiany minimum 20 sztuk, a maksimum 25 sztuk kotłów gazowych dwufunkcyjnych niskotemperaturowych o mocy 24kV z otwartą komorą spalania oraz wymiany minimum 16 sztuk, a maksimum 18 kotłów gazowych dwufunkcyjnych niskotemperaturowych o mocy 24kV z zamkniętą komorą spalania w lokalach mieszkalnych będących własnością i zarządzanych przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - CPV: 44620000-2. Wymiana kotła gazowego obejmować będzie: - demontaż uszkodzonego kotła, - dostarczenie nowego kotła do lokalu, - podłączenie nowego kotła, - podłączenie istniejącego termoregulatora do nowego kotła, -wymiana kurka gazowego Ø 20 przed urządzeniem, - wymiana zaworu zwrotnego Ø 20, - wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych Ø 20, - wyregulowanie kotła gazowego, - wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej, - przeprowadzenie instruktażu obsługi kotła. Lokale mieszkalne, w których wykonywana będzie wymiana kotłów gazowych zostanie określona w jednostkowych zleceniach. Szczegółowy zakres robót określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) oraz książkach przedmiarów..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.62.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty polegające na wymianie kotłów gazowych c.o. i c.w.u. o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł. Roboty bez załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót nie będą przez zamawiającego uwzględnione, W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje po jednej osobie posiadającej uprawnienia (EiD) do: a) eksploatacji urządzeń grzewczych, b) dozoru. Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która posiada w/w uprawnienia łącznie. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 19,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 35994-2016 w dniu 18.02.2016 r.


 

Specyfiakcja Istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 3-P-16.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ::

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ.pdf


 

(Data: 29.03.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Hit System Kazimierz Krysztofiak

adres: ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin

 UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

  

Oferty:

Oferta nr 1: Zakład Instalacji Sanitarnych TOM-PIL Tomasz Muszyński, adres:  ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła (cena – 77,52 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 87,52 pkt);

Oferta nr 2:„GAZ-EXPRES” Roman Podporski, adres: ul. Dąbrowszczaków 14, 71-748 Szczecin (oferta odrzucona);

Oferta nr 3:„IZOTERMA” s.c. Bogumiła Szwajlik, Dymitr Szwajlik, adres: ul. Ofiar Oświęcimia 8/17, 71-537 Szczecin (cena – 78,27 pkt, okres gwarancji – 6,00 pkt,  łącznie 84,27 pkt);

Oferta nr 4:Hit System Kazimierz Krysztofiak, adres: ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin (cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 100,00 pkt);

Oferta nr 5:„CALESCO” S.A., adres: ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin (cena – 33,49 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 43,49 pkt);