Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie

Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o. o. w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje: 1)demontaż i wywiezienie na składowisko odpadów starych okien wraz z parapetami, 2)dostawa i montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i zewnętrznymi oraz progami drzwi balkonowych, 3)zamontowanie nowej ościeżnicy z oknem dopasowanej rozmiarem do otworu w ścianie, 4)obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 5)obsadzenie parapetów wewnętrznych typu postforming, 6)zamontowanie przy drzwiach balkonowych progu drewnianego lakierowanego lub listwy drewnianej wykończeniowej w zależności od tego, który z wariantów zapewni zasłonięcie uzupełnionej zaprawą przestrzeni między nowym oknem a istniejącą podłogą w mieszkaniu, 7)wykonanie obróbek tynkarskich ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych i parapetów które należy wykonać w następującym zakresie: a)wypełnienie przestrzeni między ościeżnicą, parapetem a murem pianką polistyrenową, b)uzupełnienie ubytków tynku odpowiednią zaprawą tynkarską, c)obrobienie ościeży i muru przy parapetach zaprawą gipsową w taki sposób aby połączenie nowej obróbki tynkarskiej z istniejącym tynkiem stanowiło jedną płaszczyznę, d)pomalowanie ościeży i muru wokół parapetu wewnątrz pomieszczenia na biało, e)wywóz gruzu, starej stolarki okiennej, parapetów i innych odpadów powstałych w trakcie prac montażowych, łącznie z ich przekazaniem na składowisko odpadów, f)posprzątanie po robotach w mieszkaniu lokatora wraz z zerwaniem wszelkich nalepek i taśm zabezpieczających okna i szyby. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonał roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej o łącznej wartości minimum 300.000,00 brutto zł. Roboty bez załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny zostaną doliczone koszty przesyłki). Cena 18,50 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 13:30, miejsce: siedziba zamawiającego - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.04.2016 r. pod Nr 39231-2016

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 8-P-16.pdf

Modyfikacja SIWZ:

Modyfikacja SIWZ.pdf


 

(Data: 03.06.2016 r.): Zamawiający wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Partner S Okna i Drzwi z Drewna, PCV i Aluminium, Szyby Zespolone Sp. z o.o.

adres: Danowo 33, 72-100 Goleniów

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu, złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

 

 Oferty:

Oferta nr 1:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOMA” Marek Wołowiec, adres: ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce(Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona);

Oferta nr 2: Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. adres: ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin(cena – 68,77pkt, okres gwarancji – 8,57 pkt,  łącznie 77,34 pkt);

Oferta nr 3:Partner S Okna i Drzwi z Drewna, PCV i Aluminium, Szyby Zespolone Sp. z o.o., adres: Danowo 33, 72-100 Goleniów(cena – 90,00 pkt, okres gwarancji – 10,00 pkt,  łącznie 100,00 pkt);