Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Dla najemcy Legalizacja urządzeń

Legalizacja urządzeń

Legalizacja wodomierzy

Wodomierz (podlicznik) powinien posiadać atest i być sprawny technicznie.

  1. Zamontowany wodomierz (podlicznik) musi być usytuowany za zaworami odcinającymi (przelotowymi) w miejscu dostępnym dla odczytów i zaplombowania.
  2. Przed zamontowaniem wodomierza (podlicznika) i zaworów odcinających należy skontaktować się z administratorem rejonu w celu zaakceptowania miejsca ich montażu.
  3. Koszt robót obciąża w całości zainteresowanego użytkownika, który poniesie również koszty następnych legalizacji wodomierza.
  4. Na odbiorcy wody ciąży konieczność przeprowadzenia legalizacji wodomierza po upływie jego ważności na podstawie obowiązujących przepisów metrologicznych wynikających z: „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku, w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” ( Dz.U. Nr 5 poz.29.)
  5. Przyjmuje się, że okres legalizacji dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500m³/h wynosi 5 lat.
  6. Wodomierz musi być zamontowany zgodnie z wymogami technicznymi montażu wodomierza oraz zaplombowany przez administratora budynku.
  7. Przedłożenia do siedziby naszej spółki kserokopii karty gwarancyjnej wodomierza lub przedłożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykonanie legalizacji wodomierzy.
wodomierz