Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Dla najemcy Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe

Budowlane przeglądy techniczne - roczne i 5-letnie budynków

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane:
1.
(…) 1. Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
     2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Podstawa prawna oraz przepisy związane :

  1. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
  2. "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" (Dz.U. Nr 74, poz.836).
  3. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"  (Dz.U. Nr75 poz. 690)
  4. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" (Dz. U. Nr 96, poz. 817).
  5. "Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" ( Dz.U. Nr 89 poz. 828 )
  6. "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego" ( Dz.U. Nr 120, poz. 1134).