Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. BAŁUKI 23/10

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. BAŁUKI 23/10

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI

 W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza NABÓR na nabycie partycypacji w kosztach budowy następującego  lokalu mieszkalnego

Lp.

Adres

Powierzchnia/ liczba pokoi

Położenie

Wartość partycypacji

1.

ul. Bałuki 23/10

 44,66 m²              dwa pokoje

parter oficyna

56 572,38 zł

 

Właścicielem lokalu mieszkalnego jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy        ul. Winogronowej 11 F. Dysponenci lokali - osoby partycypujące w kosztach budowy ww. lokali mieszkalnych, mogą zostać ich najemcami, po spełnieniu warunków określonych                   w „ Regulaminie naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia z TBS Prawobrzeże umowy w sprawie  partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria, jakie winni spełniać przyszli najemcy w dacie zawarcia umów najmu”, stanowiącym Załącznik do „Zasad gospodarowania lokalami Mieszkalnymi stanowiącymi zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będących  Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 1/2014 ze zmianami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r.  Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa  domowego w wysokości mieszczącej się         w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie w TBS „Prawobrzeże” stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1544,70

5806,60

2 - osobowe

1647,68

8709,90

3 - osobowe

2471,52

10645,43

4 - osobowe

3295,36

12580,97

5 - osobowe

4119,20

14516,50

6 - osobowe

4943,04

16452,04

7 - osobowe

5766,88

18387,57

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.12.2018r.  Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, wyliczonego z okresu trzech miesięcy poprzedzających zawarcie umowy.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po wpłacie partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej. Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej       w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia w/w kryteriów.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r.  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1020, 1540  ze zm.). Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej,          a w budynkach wyposażonych w instalację gazową – dostaw gazu. Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

PROCEDURA NABORU osób chętnych do partycypowania w kosztach  budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

1.Osoba partycypująca w kosztach budowy mieszkania zostanie  jego najemcą.

2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w Kancelarii siedziby Spółki  przy ul. Winogronowej 11F w od poniedziałku           do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – do wglądu.

3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie  od dnia 7 stycznia 2019r. do odwołania naboru  przyjęte zostaną wszystkie wnioski. O pierwszeństwie  do zawarcia umowy  decyduje  data i  godzina  złożenia   kompletnego  wniosku w siedzibie Towarzystwa.

4. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

5.Wniosek musi zostać złożony na konkretny lokal mieszkalny. Wniosek bez wskazania lokalu, którego dotyczy oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji wybranego lokalu -  Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” oraz stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Złożenie  oświadczenia,  że  wszystkie  warunki  naboru  są  znane   i  zostały  zaakceptowane. Wzór  oświadczenia   dostępny   jest  w  siedzibie  TBS „Prawobrzeże” oraz  stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego  przez  przyszłego  najemcę  oraz  osoby  zgłoszone  do wspólnego zamieszkania – Wzór oświadczenia  dostępny  jest   w  siedzibie  TBS  „Prawobrzeże” oraz  stanowi   załącznik  nr  3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie zaświadczenia od pracodawcy oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych  w  okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Deklaracja o dochodach stanowi załącznik nr 4       do niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić nabór bez podawania przyczyn. 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem : 91 4613 692 w.141. W celu obejrzenia wybranego mieszkania należy kontaktować się z Administratorem Rejonu pod numerem tel. : 91 434 74 50 wew.21.

Do pobrania: