Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. FREGATY W SZCZECINIE

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. FREGATY W SZCZECINIE

 

Lp.

Adres lokalu

Piętro

Powierzchnia użytkowa w m²

Ilość pokoi

Wartość partycypacji

1.

 Fregaty 17/9

II

64,13

3

103 688,19

 

TBS „Prawobrzeże” Spółka z o.o. zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego na Osiedlu przy ul. Fregaty w Szczecinie.

Dostawcą ciepła i podgrzania wody będzie Szczecińska Energetyka Cieplna z indywidualnym rozliczeniem zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania przez dostawcę ciepła.

Mieszkanie jest wykończone pod klucz tj. ściany pomalowane na biało, glazura, terakota, wykładzina   PCV   na  podłodze, kuchenka  elektryczna energooszczędna  z  płytą  ceramiczną w kuchni, łazienka z białym montażem (wanna, umywalka, muszla klozetowa).

Na osiedlu jest  parking, plac zabaw dla dzieci, osiedlowe ciągi piesze, ławki, zieleń osiedlowa.

Osoby partycypujące w kosztach budowy - dysponenci lokali mieszkalnych, mogą również zostać ich najemcami, po spełnieniu określonych poniżej warunków. Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 800,00

4 300,28

2 - osobowe

1 920,00

6 450,52

3 - osobowe

2 880,00

8 869,33

4 - osobowe

3 840,00

10 750,70

5 - osobowe

4 800,00

12 900,84

6 - osobowe

5 760,00

15 050,99

7 - osobowe

6  720,00

17 201,13

8 - osobowe

7 680,00

19 351,27

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 23.11.2020r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki  na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym,  czyli 2019.

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe na terenie Gminy Szczecin.

Partycypacja

Pracodawcy i inne osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawierać z TBSP umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą najemcami.

Kwota partycypacji lokalu mieszkalnego przy ul. Fregaty 17/9 została wyliczona na podstawie art. 29 a ust. 3 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 26 października 1995ze zmianami. W przypadku zakończenia najmu lokalu i przekazania go do TBSP kwota partycypacji, wpłacona przez Partycypanta, będącego jednocześnie najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zdania lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji ustala się zgodnie
z art.29 a ust. 3 wyżej powołanej ustawy.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 14,42 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od TBSP, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po uregulowaniu należności z tytułu partycypacji i kaucji zabezpieczającej. 

Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ww. kryteriów.

PROCEDURA NABORU

osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

 1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań zostaną ich najemcami.
 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F w terminie do 30 grudnia 2020r. Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość - do wglądu.
 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty
  i nieograniczony, co oznacza, że od daty ukazania się ogłoszenia do 30 grudnia 2020r. przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
 4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie TBSP. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny wymieniony w ogłoszeniu o naborze. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

 1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji na wybrany lokal. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 1.
 2.  Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik
  Nr 2.
 3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik
  Nr 3.
 4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych w ostatnim roku przed datą przeprowadzania naboru. Zaświadczenia  o  dochodach za rok 2019 należy uzyskać należy we właściwym  urzędzie  skarbowym.  Wzór  deklaracji o dochodach dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 4 .
 5.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 5.

Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, lub telefonicznie pod numerem: 91 46-136-92 wew.141, 125. 

Do pobrania: