Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Sprzedaz ZAPROSZENIE DO  SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ŁĄCZNE NABYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE

ZAPROSZENIE DO  SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ŁĄCZNE NABYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE

                                                                                                                  Szczecin  16 stycznia 2019 r.

 

 

Informacja o zmianie treści Rozdziału X ust. 5 Zaproszenia
oraz treści §9 Załącznika nr 2 -umowa przedwstępna do Zaproszenia

 

 

Działając na podstawie Rozdziału XI ust. 4 Zaproszenia do  składania pisemnych ofert na łączne nabycie prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości położonych 
w Szczecinie tj. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 211
obręb 1035 Śródmieście 35 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  informuje, iż w związku z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z 14 grudnia 2011 r. BGM/I/RO/6831/2/369/11 zatwierdzającą podział działki nr 8/10 obręb 1035
(KW SZ1S/00108560/2) zmienionej Decyzją z 16 kwietnia 2018 r.  BGM-I.6831.59.2018.IF
i koniecznością zapewnienia przy sprzedaży nowo wydzielonej działce nr 8/20 obręb 1035 dostępu do drogi publicznej, TBSP Aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2019 r.
Repertorium A nr 67/2019 ustanowił nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu, bez prawa parkowania, przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 211 obręb 1035 w celu dojścia i dojazdu do działki nr 8/20 obręb 1035 w najprostszy i najmniej uciążliwy sposób, nieutrudniający prawidłowego korzystania z działki 211 obręb 1035,na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki    
nr 8/20 obręb 1035. Tym samym odpadł obowiązek ustanowienia przedmiotowej służebności przez nabywcę działki nr 211 obręb 1035, o którym mowa w Rozdziale X ust.5 pkt 34 Zaproszenia.

W związku z powyższym,

1)      w Rozdziale X ust. 5 Zaproszenia skreśla się pkt 34;

2)      w  § 9 Załącznika nr 2 do Zaproszenia – umowa przedwstępna, skreśla się pkt 34.

 

                                                                                                                                                                                                   Szczecin 07 stycznia 2019 r.

 

 

                                                                     Informacja o zmianie treści Rozdziału III ust.4 Zaproszenia

 

 

Działając na podstawie Rozdziału XI ust. 4  Zaproszenia do  składania pisemnych ofert na łączne nabycie prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości położonych 
w Szczecinie tj. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 211
obręb 1035 Śródmieście 35 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. informuje, iż w Rozdziale III ust. 4 Zaproszenia omyłkowo wskazało wysokość zadatku w kwocie 396.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) podczas, gdy prawidłową, zgodną z tabelą Zaproszenia, wysokością zadatku jest kwota 221.760,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

W związku z powyższym zmienia się treść Rozdziału III ust. 4 Zaproszenia,
który otrzymuje poniższe brzmienie:

Warunkiem zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży będzie uiszczenie przez oferentów, w terminie najpóźniej na jeden dzień przed ich zawarciem,  na konto TBSP nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, zadatku w wysokości 221.760,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Za datę uiszczenia zadatku  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP”

 

 

 

ZAPROSZENIE DO  SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ŁĄCZNE NABYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Księga wieczysta

 

Pow. działki

(ha)

 

Cena nieruchomości

 

Cena

łącznie

dwóch nieruchomości

 

Zadatek

 

Zadatek łącznie

 

  1.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 211 obręb 1035 Śródmieście 35

 

  KW SZ1S/00238511/4

 

0,2268 ha

 

1.831.000,00 zł netto

 

 

3.960.000,00 zł    netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.536,00 zł

 

 

221.760,00 zł

 

2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35

 

KW SZ1S/00238512/1

 

0,2348 ha

 

 

2.129.000,00 zł netto

 

119.224,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

 

TBS „Prawobrzeże” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (dalej jako TBSP) zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania nieruchomości opisanych w Rozdziale II niniejszego Zaproszenia, w związku z powyższym wszystkich zainteresowanych nabyciem prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych nieruchomości zaprasza do składania pisemnych ofert.

Nabycie nastąpi na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Zaproszeniu. Przedwstępne umowy sprzedaży zostaną zawarte ze wszystkimi  Oferentami,  których oferty będą spełniać warunki określone w Rozdziale VII.

 

 

ROZDZIAŁ II

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Działki nr 211 obręb 1035 obręb Śródmieście 35 , o powierzchni 0,2268 ha, KW SZ1S/00238511/4.
 2. Działka numer 211  powstała z połączenia z działek 9/11, 9/13, 9/14, 9/15, 8/62 gdzie:
 1.  działka numer 9/11  powstała z podziału działki numer 9/5, która powstała z podziału działki numer 9/4, która powstała z podziału działki numer 9/2, która powstała z podziału działki numer 9 (dziewięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia z dnia 29 lutego 2000 roku,
 2. działka numer 9/13 powstała z podziału działki numer 9/6, która powstała z podziału działki numer 9/4, która powstała z podziału działki
  numer 9/2, która powstała z podziału działki numer 9 (dziewięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia z dnia 29 lutego 2000 roku,
 3. działki  numer 9/14, 9/15 powstały z podziału działki numer 9/9, która powstała z podziału działki gruntu nr 9/4, która powstała z podziału  działki numer 9/2, która powstała z podziału działki numer 9 (dziewięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia z dnia 29 lutego 2000 roku,
 4. działka numer 8/62 powstała z podziału działki numer 8/53, która powstała z podziału działki numer 8/40, która powstała z podziału działki numer 8/34, która powstała z podziału działki numer 8/26, która powstała z podziału działki numer 8/19, która powstała z podziału działki numer 8/10, która  powstała z podziału działki numer 8/5 (osiem łamane przez pięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie
  w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia  z dnia 29 lutego 2000 roku.
 1. Działka nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35, o powierzchni 0,2348 ha KW SZ1S/00238512/1, .
 2. Działka numer 212 powstała z połączenia działki numer 9/16 i 8/63  gdzie:
 1. działka numer 8/63 powstała z podziału: działki numer 8/53, która powstała z podziału działki numer 8/40, która powstała z podziału działki numer 8/34, która powstała z podziału działki numer 8/26, która powstała z podziału działki numer 8/19, która powstała
  z podziału działki numer 8/10, która  powstała z podziału działki numer 8/5 (osiem łamane przez pięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia  z dnia 29 lutego 2000 roku,
 2. działka numer 9/16 powstała z podziału działki numer 9/9, która powstała z podziału działki gruntu nr 9/4, która powstała z podziału działki numer 9/2, która powstała z podziału działki numer 9 (dziewięć), którą TBSP nabyło na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia z dnia 29 lutego 2000 roku.

 

 1. Działka numer 212 (dwieście dwanaście) nie posiada dostępu do drogi publicznej, który zapewniony będzie poprzez działkę numer 211 (dwieście jedenaście), która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – do ulicy Edmunda Bałuki.

 

 1. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych nieruchomości gruntowych w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
  od towarów i usług
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

 1. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Centrum– Plac Odrodzenia” w Szczecinie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795) działki nr 211 i 212 leżą w terenie elementarnym S.C.2009.MC, który przeznaczony jest na: wielofunkcyjną śródmiejską zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową, usługową przy czym teren 1. KDW, oznaczony na rysunku planu, przeznaczony jest na urządzenie drogi wewnętrznej. Oferenci winni zapoznać się z warunkami w/w Planu.

 

 1. Obciążenie nieruchomości:
 1. działka nr 211 obręb 1035 Śródmieście 35, o powierzchni 0,2268 ha zgodnie z działem III KW SZ1S/00238511/4 oraz z aktem notarialnym
  z 31.10.2018 r. Rep. A nr 2532/2018, w którym to TBSP ustanowiło na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem służebność  przesyłu polegającą na swobodnym  dostępie do pasa technicznego  sieci wodociągowej   szerokości 1m licząc po 0,5 m od osi wodociągu w każdą stronę, o łącznej powierzchni 35 m, w celu jej bieżącej  eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przyłączania nowych odbiorów, modernizacji lub wymiany oraz zakazie lokalizacji w pasie technicznym zabudowy trwałej oraz elementów  małej architektury na rzecz przedsiębiorcy- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, właściciela urządzeń  służących do doprowadzania i  odprowadzania płynów  i jego następców prawnych. Zakres terenowy służebności  ograniczony jest do pasa  technicznego o powierzchni 35m2 , oznaczonego kolorem  zielonym na załączniku mapowym, stanowiącym załącznik graficzny do aktu notarialnego z dnia 31.10.2018r. Rep. A nr 2532/2018, stanowiący  Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
 2. działka nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35, o powierzchni 0,2348 ha zgodnie z działem III KW SZ1S/00238512/1,
 3.  dodatkowo TBSP informuje, że w związku z negocjacjami  prowadzonymi przez TBSP ze wspólnotami mieszkaniowym nieruchomości położonych przy ul. Księcia  Bogusława X 44, 45,46,48,  Placu Zgody 1 i 1A oraz ul. Śląskiej  44a i 44  przedmiotowa nieruchomość do dnia zawarcia przez strony przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży  może zostać obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę nieruchomość bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych:
 1. działki numer  56, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027305/5,
 2. działki numer 209  dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027304/8,
 3. działki numer  54, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027303/1,
 4. działki numer  8/7   dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00155753/6,
 5. działki numer  9/1  dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00155753/6 ,
 6. działki numer  52, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027302/4,
 7. działki numer  210, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00075175/5,
 8. działki numer  85/2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00089600/5,
 9. działki numer 8/23, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00214810/6  

 

 1. W dniu 24 września 2018r. pomiędzy TBSP a Gminą Miasto Szczecin została zawarta przedwstępna umowa zmiany postanowień umowy o oddanie
  w użytkowanie wieczyste i umowy przeniesienia zobowiązująca użytkownika wieczystego do dokonania określonych czynności, stąd też w momencie zawierania umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży  nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem, Oferent wstąpi w prawa i obowiązki TBSP jako dotychczasowego użytkownika wieczystego jednakże w brzmieniu nadanym umową przedwstępną
  z dnia 24.09.2018r. Repertorium „A” nr 5042/2018. Odpis przedmiotowej umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

 1. Aktualnie  przed Sądem Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie toczy się z powództwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie sprawa o wygaszenie służebności  gruntowej ustanowionej aktem notarialnym
  z dnia 12 czerwca 2014 r. Repertorium „A” nr 2868/2014 między innymi na prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 212
  i pozostawienie jej na prawie użytkowania wieczystego gruntu  stanowiącego działkę nr 211.

 

 1.  Zgodnie z informacją z 16 lipca 2018 r. uzyskaną od ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin:
 1. na działce nr 211 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o.o.:
 1. linia kablowa 15kV nr 780 typu HAKFtA 3x120mm2,
 2. 4x linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 mm2,
 3. linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x150 mm2,
 4. 3x linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240 mm2,
 5. 10x linia kablowa typu YAKXs 4x240 mm2
 6. linia kablowa 0,4kV typu 4x120+70 mm2;
 1. na działce nr 212 znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o.o. :
 1. 2x linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120+70mm2,

Do dnia sporządzenia informacji ENEA Operator Sp. z o.o. nie planowała żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej na ww. nieruchomościach. Ewentualne inwestycje mogą pojawić się w oparciu o wydawane warunki przyłączenia
wraz z projektem umowy o przyłączenie po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowania mocy przyłączeniowej, które przedstawione zostaną przez ENEA Operator po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej. ENEA Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest do zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

 

W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenegetyczną Enea Operator Sp. z o.o., nabywca
ww. nieruchomości będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenegetycznej.

 

 1.  Zgodnie z informacją z 19 lipca 2018 r. uzyskaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie:
 1. na działce nr 211 ułożona jest sieć gazowa będąca własnością PSG Sp. z o.o. tj. ułożone są:
 1. fragment wspólnego odcinka przyłącza gazowego niskiego ciśnienia DN 100 mm stal. do budynków nr 14 i 16 położonych
  przy ul. E. Bałuki (odcinek o długości około 25,5 m). Ww. przyłącze gazowe  wniesione zostało na Załączniku nr 5 kolorem zielonym i opisane symbolem gn 100 mm stal. Rok budowy przyłącza gazowego 1992,
 2. fragment przyłącza gazowego niskiego ciśnienia DN 50 mm stal. doprowadzającego paliwo gazowe do budynku nr 14 położonego przy ul. E. Bałuki (odcinek o długości około 41,5 m) Ww. przyłącze gazowe wniesione zostało orientacyjnie na Załączniku nr 5 kolorem zielonym i opisane symbolem gn 50 mm stal. Rok budowy przyłącza gazowego: 1992,
 3. nieczynne, wyłączone z eksploatacji przyłącze gazowe DN 50 mm stal. do budynku nr 16 położonego przy ul. E. Bałuki
  (długość ok.12 m). Ww. przyłącze gazowe wniesione zostało orientacyjnie na Załączniku nr 5 kolorem czerwonym i oznaczone symbolem X,
 4. fragment nieczynnego, wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazowego DN 80/65 mm stal. Do budynku nr 14 położonego
  przy ul. Bałuki ( odcinek długości około 71 m). Ww przyłącze gazowe wniesione zostało orientacyjnie na Załączniku nr 5 kolorem czerwonym i symbolem x.
 1. na działce nr 212 brak sieci gazowej.

Ewentualna możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektów na terenie przedmiotowych nieruchomości określona zostanie po złożeniu
w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, przez przyszłych odbiorców gazu, posiadających tytuł prawny
do nieruchomości, stosownych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej a realizacja przyłączenia nastąpi w sposób określony w art. 7 ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 755).

Na dzień sporządzenia informacji PSG Sp. z o.o. nie planuje rozbudowy sieci gazowej na terenie przedmiotowych nieruchomości.

 

13.   Zgodnie z informacją z 17 lipca 2018 r. uzyskaną od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przez teren działek nr 211 i 212   przebiegają:

 1. miejskie kanały deszczowe Ø200 i Ø300,
 2. czynna sieć wodociągowa Ø110PE wraz z hydrantem i przyłączem wody Ø50 zasilającym posesje przy ul. E. Bałuki 1, do której to sieci koniecznym jest zapewnienie przez TBSP dla ZWiK Sp. z o.o. swobodnego i nieskrępowanego dostępu poprzez ustanowienie służebności przesyłu, stąd też podjęte przez TBSP czynności, o których mowa w ust.8 pkt 3 niniejszego Rozdziału.

 

               Infrastruktura techniczna umożliwiająca przyłączenie przedmiotowych nieruchomości do:

 1.  sieci wodociągowej (w110PE),
 2.  sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (ko700/1050),
 3.  sieci kanalizacji deszczowej (kd300),

oraz należyte świadczenie przez ZWiK Sp. z o.o. usług dostarczania wody i odbioru ścieków znajduje się na wysokości ww. działek.

 

       Na dzień sporządzenia informacji ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi planami: rocznym i wieloletnim, tj. w perspektywie do 2021 r.,
       nie przewiduje realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w rejonie przedmiotowych nieruchomości.

 

14.  Zgodnie z informacją z 03 sierpnia 2018 r. uzyskaną od Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinie:

 1. na działce nr 211 przebiega czynna sieć ciepłownicza wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych 2xDn 65mm,
 2. dla wyżej wymienionego przyłącza została ustanowiona służebność przesyłu aktem notarialnym Repertorium nr 5308/2011
  z 30 września 2011 r.,
 3. budynek przy ul. E. Bałuki 14 na działce nr 10 obręb 1035 zasilany jest z sieci ciepłowniczej 2xDn 65 mm,
 4. na działce nr 212 brak jest sieci ciepłowniczych.

 

Na dzień sporządzenia informacji SEC Sp. z o.o. w Szczecinie nie realizuje i nie planuje inwestycji na ww. nieruchomościach. Przebieg sieci ciepłowniczej na działce nr 211 stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego  Zaproszenia.

 

   15.   Zgodnie z informacją z 03 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin na działkach
                nr 211 i 212 nie ma zlokalizowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obrony cywilnej niezbędnych do funkcjonowania miasta
               w sytuacjach kryzysowych oraz terenów stanowiących rezerwę pod budownictwo ochronne.

 

   16.   Zgodnie z informacją z 24 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na terenie działek
                nr 211 i 212 nie występuje wartościowy drzewostan.

 

   17.   Zgodnie z Zaświadczeniem Nr WGKiOŚ 258/18 z 3 lipca 2018 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin, działki nr 211 i 212 nie są objęte                uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEDWSTĘPNE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Przedwstępne umowy sprzedaży zostaną zawarte zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, 
  ze wszystkimi Oferentami, którzy złożą w terminie  prawidłowe oferty, zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu, na koszt Oferentów. Poniesione przez Oferentów koszty sporządzenia oferty oraz zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nie będą podlegały zwrotowi, również w przypadku odstąpienia przez TBSP od umowy przedwstępnej zgodnie z postanowieniami Rozdziału X niniejszego Zaproszenia.
 2. Zważywszy na skomplikowany charakter umów oraz ich ścisłe powiązanie z  organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin przetargiem
  na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Edmunda Bałuki 14, stanowiącej działkę nr 10 obręb 1035 Śródmieście 35 o powierzchni 0,5768 ha wraz ze sprzedażą budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 54
  im. Janusza Korczaka przeznaczonych do likwidacji, zarówno przedwstępne umowy sprzedaży jak i przyrzeczone zostaną zawarte przed wskazanym przez TBSP notariuszem w Szczecinie.
 3. Przedwstępne umowy sprzedaży zostaną zawarte w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 7 niniejszego Zaproszenia.
 4. Warunkiem zawarcia  przedwstępnych umów sprzedaży będzie uiszczenie przez oferentów, w terminie najpóźniej na jeden dzień przed ich zawarciem,  na konto TBSP nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, zadatku w wysokości 396.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) 221.760,00 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) Za datę uiszczenia zadatku  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.
 5. Zasady zwrotu i zatrzymania zadatku uregulowane zostały w Rozdziale VI niniejszego Zaproszenia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI ZAWARCIA PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY

 

Przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem wygrania przez Oferenta przetargu zorganizowanego przez Gminę Miasto Szczecin na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w Szczecinie przy ulicy  Edmunda Bałuki numer 14 (czternaście), stanowiącej działkę numer 10 (dziesięć) o powierzchni 5768 m² (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), z obrębu 1035 wraz ze sprzedażą budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka przeznaczonych do likwidacji i pod warunkiem zawarcia przez Oferenta  z Gminą Miasto Szczecin umowy, mocą której Oferent nabędzie powyższe prawa.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

CENA NABYCIA ORAZ TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

 1. Cena nabycia :
 1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej (poz. 1 w tabeli) stanowiącej działkę nr 211: 1.831.000,00 zł  netto      (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100),
 2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej (poz. 2 w tabeli) stanowiącej działkę nr 212: 2.129.000,00 zł netto (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

            Do określonej w pkt 1 i 2 powyżej ceny nabycia  prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z przepisami 

            ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

 1. Sposób i termin płatności:
 1. na poczet ceny  TBSP zaliczy uiszczony przez Oferenta przed podpisaniem umowy przedwstępnej zadatek;
 2. resztę ceny  Oferent  zapłaci  przelewem  na rachunek bankowy TBSP nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001, w następujący sposób:
 1. w przypadku zapłaty reszty ceny ze środków własnych Oferent zobowiązany będzie do zapłaty reszty ceny najpóźniej na jeden dzień
  przed zawarciem umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży.  Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP;
 2. w przypadku zapłaty reszty ceny ze środków pochodzących z uzyskanego na ten cel kredytu bankowego Oferent zobowiązany będzie  
  do zapłaty reszty ceny w terminie określonym w umowie kredytowej, nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP;
 3. w przypadku zapłaty reszty ceny częściowo ze środków własnych, a częściowo ze środków pochodzących z uzyskanego na ten cel kredytu bankowego, Oferent zobowiązany będzie  do zapłaty reszty ceny ze środków własnych najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży (za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP) a ze środków pochodzących z uzyskanego na ten cel kredytu bankowego w terminie określonym w umowie kredytowej, nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ VI

ZADATEK

 

 1. Zadatek, o którym mowa w Rozdziale III ust. 4 niniejszego Zaproszenia będzie podlegał zatrzymaniu przez TBSP w przypadku, gdy Oferent
  nie wykona obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,
  w tym w szczególności, gdy Oferent:
 1. nie przystąpi do przetargu, o którym w Rozdziale IV powyżej, bądź w przypadku jego wygrania uchyli się od zawarcia z Gminą Miasto Szczecin umowy, o której mowa w Rozdziale IV powyżej,
 2. pomimo wygrania przetargu  i podpisania z Gminą Miasto Szczecin umowy, o której mowa w Rozdziale IV powyżej uchyli się od zawarcia
  z  TBSP przyrzeczonej  warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży.
 1. Zadatek, o którym mowa w rozdziale III ust.4 niniejszego Zaproszenia  podlega zwrotowi:
 1. w stosunku do Oferentów, którzy nie wygrają przetargu zorganizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, o którym mowa w Rozdziale IV, 
  w terminie 21 od dnia odstąpienia przez TBSP od umowy przedwstępnej, z przyczyn wskazanych w Rozdziale X ust. 2 pkt 3 niniejszego Zaproszenia - wówczas obowiązek  zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada,
 2. w przypadku odwołania przez Gminę Miasto Szczecin przetargu, o którym mowa w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia,
  bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia go wynikiem negatywnym – w terminie 21 dni od odstąpienia
  przez TBSP od umowy przedwstępnej z przyczyn wskazanych w  Rozdziale X ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszego Zaproszenia- wówczas obowiązek  zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.

 

 1. Zadatek uiszczony przez Oferenta, który wygrał przetarg, o którym mowa w Rozdziale IV oraz zawarł  z Gminą Miasto Szczecin umowę w formie aktu notarialnego, podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem,  
  z uwzględnieniem  postanowień ust. 1 niniejszego Rozdziału.

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN, MIEJSCE  SKŁADANIA  I OTWARCIA PISEMNYCH OFERT ORAZ ICH TREŚĆ  

 

 1. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP, przy ulicy Winogronowej 11 F w Szczecinie do dnia 28 stycznia 2019r. do godz.10.00.
 2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem  końcowego terminu składania ofert. Wycofanie oferty następuje na pisemny wniosek oferenta.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019r. o godzinie 10.30  w siedzibie TBSP, przy ulicy  Winogronowej 11 F w Szczecinie, pok. 1.19.
 4. Oferta powinna być złożona  w zamkniętej  kopercie z napisem: „Oferta na łączne nabycie  prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących działki nr 211 i 212 obręb 1035 Śródmieście 35”.
 5. Po otwarciu ofert  przewodniczący komisji:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz podaje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów,
 3. zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zakończenia weryfikacji złożonych ofert.
 1. W części niejawnej komisja weryfikuje oferty pod kątem ich zgodności z treścią niniejszego Zaproszenia. Informację o wynikach weryfikacji ofert komisja zamieszcza na stronie internetowej  www.tbsp.szczecin.pl oraz zawiadamia wszystkich Oferentów na piśmie oraz na adresy e-mail wskazane przez Oferentów w formularzach oferty.  
 2. Komisja zawiadamia, pisemnie oraz na adresy e-mail wskazane w formularzach oferty, wszystkich Oferentów, których oferty zostały dopuszczone,
  o miejscu i terminie zawarcia przedwstępnych umów  sprzedaży, przy czym termin ten nie może być  krótszy niż 7 dni i  dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia umieszczenia na stronie internetowej TBSP informacji o wynikach weryfikacji ofert.
 3. Komisja odrzuca oferty:
 1. których treść nie odpowiada treści Zaproszenia,
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. są niekompletne i nie zostały uzupełnione zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII,
 4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 1. Oferty są jawne, wgląd do ofert możliwy będzie na pisemny wniosek Oferenta, złożony w siedzibie TBSP w Kancelarii, w godzinach od 7.30 do 15.30. We wniosku należy wskazać adres mailowy, za pośrednictwem którego TBSP, w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku poinformuje Oferenta
  o terminie przeglądania ofert. 
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi. Uchybienie zasadom, opisanym w postanowieniach niniejszego rozdziału skutkować będzie odrzuceniem oferty:
 1. każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z postanowieniami ust. 6-12 niniejszego rozdziału na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia,
 3. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  uprawnionej do reprezentacji,
 4. wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz zszyte w sposób trwały zapobiegający ewentualnemu zdekompletowaniu zawartości oferty,
 5. oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być podpisana przez  Oferenta lub osoby przez niego upoważnione,
 6. żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi,
 7. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę  firmy i siedzibę Oferenta wraz z podaniem jego formy organizacyjno-prawnej jeżeli Oferentem
  jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Zaproszenia i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że stan prawny i techniczny nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem są mu znane i w pełni je akceptuje
  oraz wyraża wolę łącznego nabycia prawa wieczystego użytkowania tych nieruchomości, za cenę i na warunkach określnych
  w niniejszym Zaproszeniu  oraz w projekcie przedwstępnej umowy sprzedaży,
 5. oświadczenie, że zapoznał się z wypisem i wyrysem obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum– Plac Odrodzenia” w Szczecinie  (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795),dla terenu na którym znajdują się nieruchomości będące przedmiotem niniejszego Zaproszenia
  oraz ustaleniami ogólnymi ww. Planu,
 6. oświadczenie, że zapoznał się z treścią ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Szczecin przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie
  w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej
  w Szczecinie przy ulicy  Edmunda Bałuki numer 14, wraz ze sprzedażą budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka przeznaczonych do likwidacji, w tym w szczególności z warunkami udziału w przetargu, kryteriami oceny ofert oraz wymaganiami organizatora przetargu dotyczącymi  sporządzenia  „Koncepcji projektowej” według której -w przypadku wygrania przetargu – Kupujący  zobowiązany będzie zabudować i zagospodarować zarówno nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Szczecin jak i  nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym TBSP,
 7. oświadczenie że zapoznał się z warunkami zawarcia przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 8. oświadczenie, że zapoznał się  z obowiązkami  Kupującego,  wynikającymi  z niniejszego Zaproszenia oraz przedwstępnej umowy sprzedaży
  i że przyjmuje je bez zastrzeżeń, w szczególności w zakresie:
 1. konieczności ustanowienia przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem nieodpłatnie
  na czas nieokreślny na działce gruntu nr 211 służebności drogowej polegającej  na prawie przechodu i przejazdu bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli / użytkowników wieczystych szczegółowo wymienionych w Rozdziale X  niniejszego Zaproszenia,
 2. konieczności zagospodarowania nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem zgodnie
  z  „Koncepcją projektową” wybraną w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin przetargu, o którym mowa w pkt.6 powyżej,  w  terminie określonym w przedwstępnej  umowie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem,
 1. oświadczenie, że zapoznał się z  przedwstępną umową zmiany postanowień umowy o oddanie w użytkownie wieczyste i umowy przeniesienia zobowiązującą użytkownika wieczystego do dokonania określonych czynności oraz jest świadomy, że w momencie zawierania z TBSP umowy  przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży  wstąpi  w prawa i obowiązki TBSP jako dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem, jednakże w brzmieniu nadanym umową przedwstępną dnia 24 września 2018r. Repertorium „A” nr 5042/2018,
 2. oświadczenie, że zapoznał się z treścią i przebiegiem służebności obciążających nieruchomości objęte niniejszym Zaproszeniem,
 3. oświadczenie, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi zatrzymania oraz zwrotu zadatku oraz przesłankami odstąpienia przez TBSP od umowy przedwstępnej i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że w przypadku odstąpienia przez TBSP od umowy przedwstępnej na podstawie postanowień   Rozdziału X niniejszego Zaproszenia nie będzie rościć wobec TBSP żadnych roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej oraz roszczeń odszkodowawczych,
 4. wskazanie  numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócony zadatek w przypadkach określonych  w niniejszym Ogłoszeniu,
 5. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

 

 1. Do oferty należy załączyć n/w dokumenty (w zależności od charakteru podmiotu):
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – załączenie aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego
  przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  datowanego najpóźniej
  na 7 dni przed terminem składania ofert,
 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji -– załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę  datowanego najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert, w tym  aktualnych odpisów, o których mowa wyżej dotyczących wspólników Oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji,
 3. zgodę organów statutowych Oferenta na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Zaproszeniem (o ile taka jest wymagana), złożoną w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 4. w przypadku spółek cywilnych: załączenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz aktualnego wyciągu
  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualnych wyciągów dotyczących jej wspólników,  lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanych najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert, 
 5. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa,
 6. w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim załączenie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia czy prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zostanie nabyte z majątku osobistego oferenta na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku ofertę składają małżonkowie lub do oferty powinna zostać załączona
  w formie pisemnej, w oryginale zgoda współmałżonka na złożenie oferty i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętych Zaproszeniem z majątku wspólnego.

 

13. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

UZUPEŁNIENIE OFERTY I SKUTKI JEJ NIE UZUPEŁNIENIA

 

 1. Jeżeli oferta, jest niekompletna, nie dołączono do niej dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII bądź dokumenty
  lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, TBSP w Szczecinie wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
  lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, TBSP wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem odrzucenia oferty.
 3. W przypadku nie wykonania przez Oferenta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie wyznaczonym przez TBSP oferta podlega odrzuceniu.

 

ROZDZIAŁ IX

TERMIN ZAWARCIA PRZYRZECZONEJ WARUNKOWEJ UMOWY ORAZ TERMIN ZAWARCIA UMOWY PRZENIESIENIA
W WYKONANIU  WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Z uwagi na fakt, iż  Gminie Miasto Szczecin, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami  przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości objętych niniejszym Ogłoszeniem,  przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży zostanie zawarta
  w dniu zawarcia przez Oferenta z Gminą Miasto Szczecin umowy, o której mowa w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia.

 

 1. Umowa przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej  warunkowej umowy sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 3 (trzech) dni od dnia upływu miesięcznego terminu do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin prawa pierwokupu albo od dnia otrzymania przez którąkolwiek ze stron oświadczenia
  o nieskorzystaniu przez Gminę Miasto Szczecin z prawa pierwokupu.

 

 1. Oferent zobowiązany będzie przedłożyć TBSP na 7 (siedem) dni przed dniem zawarcia przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży, umowę kredytową, z której będzie wynikać, że uzyskał on kredyt na zakup nieruchomości objętych niniejszym  Zaproszeniem.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.) zobowiązana będzie przy zawieraniu umowy przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości objętych niniejszym Ogłoszeniem, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 

ROZDZIAŁ X

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZENOSZĄCEJ PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO NIERUCHOMOŚCI OPISANYCH
W ROZDZIALE II NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 

 1. Istotne informacje dotyczące uprawnienia TBSP do odstąpienia od umów przedwstępnych, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Zaproszenia.
 2. TBSP uprawniony będzie do odstąpienia od umów przedwstępnych, o których mowa w Rozdziale  III niniejszego Zaproszenia w  przypadku:
 1. nie rozstrzygnięcia przez Gminę Miasto Szczecin przetargu, o którym mowa w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia w terminie
  do dnia  30 września 2019 r.,
 2. odwołania przez Gminę Miasto Szczecin przetargu, o którym mowa w  Rozdziale  IV niniejszego Zaproszenia, lub zakończenia go wynikiem negatywnym bądź zamknięcia go bez rozstrzygnięcia,
 3. w przypadku  nie wygrania przez Oferenta  przetargu, o którym mowa w  Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia.
 1. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego Rozdziału TBSP będzie mógł skorzystać w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 pkt. 1-3. Odstąpienie nastąpi na piśmie i będzie zawierało uzasadnienie.
 2. W przypadku odstąpienia przez TBSP od umów przedwstępnych, o których mowa w Rozdziale III z przyczyn wskazanych w niniejszym rozdziale Oferentom nie będą przysługiwały wobec TBSP żadne roszczenia w tym o zawarcie umowy przyrzeczonej  lub odszkodowawcze.
 3. Dodatkowo Oferent zobowiązany będzie, ustanowić w umowie przeniesienia w wykonaniu przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży, na prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę numer 211 (dwieście jedenaście) opisaną w Rozdziale II niniejszego Zaproszenia,  nieodpłatną
  i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych:
 1. działki numer 142, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027268/3,
 2. działki numer 141, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027267/6,
 1. działki numer 8/9 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027305/5,
 2. działki numer 8/6 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00108560/2,
 3. działki numer 9/8 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00134749/2,
 4. działki numer 53 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00036943/5,
 5. działki numer 8/41, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/ 00222674/9
 6. działki numer 9/10 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00134749/2,
 7. działki numer 8/42 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 8. działki numer 9/3 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00215893/8,
 9. działki numer 9/12 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00134749/2,
 10. działki numer 51 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00078576/7,
 11. działki numer 8/33 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 12. działki numer 8/43 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 13. działki numer 9/7 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00134749/2,
 14. działki numer 50 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027301/7,
 15. działki numer 8/44, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 16. działki numer 49 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027300/0,
 17. działki numer 8/39 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027300/0,
 18. działki numer 8/45 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 19. działki numer 97 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027299/9,
 20. działki numer 8/46, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 21. działki numer 48, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027315/8,
 22. działki numer 8/47 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 23. działki numer 47 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027314/1,
 24. działki numer 8/48 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 25. działki numer 46 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027313/4,
 26. działki numer 8/22 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027313/4,
 27. działki numer 8/49 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 28. działki numer 45 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027312/7,
 29. działki numer 8/50, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 30. działki numer 8/51, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00238513/8,
 31. działki numer 8/52, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00238514/5,
 32. działki numer 8/20 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00108560/2,
 33. działki numer 8/32 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 34. działki numer 8/30 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 35. działki numer 8/31 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00219566/5, 
 36. działka numer 8/59 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00219566/5,
 37. działki numer 8/58 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027263/8,
 38. działki numer 125 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027263/8,
 39. działki numer 8/61 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00219566/5,
 40. działki numer 8/60 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027264/5,
 41. działki numer 126, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027264/5,
 42. działki numer 8/14 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00212432/8,
 43. działki numer 8/57 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00234458/6,
 44. działki numer 8/55 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00065426/7,
 45. działki numer 8/56 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00065426/7,
 46. działki numer 8/54 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00065426/7,
 47. działki numer 127 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00065426/7,
 48. działki numer 8/12 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00234457/9,
 49. działki numer 8/11 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00234457/9,
 50. działki numer 139 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00027266/9,
 51. działki numer 140 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00065637/9,
 52. działki numer 10 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00103186/1.
 1. Kupujący zobowiązany będzie do zagospodarowania nabytego prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z „Koncepcją projektową” wybraną w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Edmunda Bałuki 14, stanowiącej działkę nr 10 obręb 1035 Śródmieście 35 o powierzchni 0,5768 ha, z obrębu 1035
  wraz ze sprzedażą budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka przeznaczonych do likwidacji.
 2. Kupujący zobowiązany będzie do zagospodarowania nabytego prawa użytkowania wieczystego w terminie wskazanym w projekcie  przedwstępnej umowy sprzedaży, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.  Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektów (obiektu) przewidzianych do realizacji, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym w oparciu o projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie  nieruchomości zgodnie z „ Koncepcją projektową”, o której mowa w ust.6.
 3. W przypadku zbycia przez Kupującego nabytego prawa użytkowania wieczystego w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem zobowiązań określonych
  w ust. 6 i 7 zobowiązany on będzie scedować te zobowiązania na nabywającego.

 

 

ROZDZIAŁ XI

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91 434 74 50.
 2. Informacje dotyczące Zaproszenia oraz jego przedmiotu można uzyskać pod nr tel. 91 461 36 92 wew. 125, 104 bądź kierować na adres e-mail: sekretariat@tbsp.szczecin.pl.
 3. Wszystkie opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. TBSP zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania niniejszego Zaproszenia do upływu terminu składania ofert, bez podawania przyczyn,
 2. odwołania lub zmiany warunków  określonych w niniejszym Zaproszeniu, najpóźniej do 7 dni przed  upływem terminu składania ofert, bez podawania przyczyn,
 3. zmiany treści niniejszego Zaproszenia, najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu składania ofert, bez podawania przyczyn

 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia,

Załącznik nr 2 do Zaproszenia-umowa przedwstępna,

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Formularz Oferty,

Załącznik do formularza oferty,

Załącznik nr 4 do Zaproszenia,

Załącznik nr 5 do Zaproszenia,

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

Załącznik nr 7 - Zaproszenie do składania ofert - tekst jednolity.

 

Szczecin, 07 luty 2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH WERYFIKACJI OFERT

 

 

28 stycznia 2019 r. o godz. 10.30  Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, w p. 1.09 dokonało otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na Ogłoszenie z 14 grudnia 2018 r. o Zaproszeniu do składania pisemnych ofert na łączne nabycie prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości położonych w Szczecinie tj. :

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 211 obręb 1035 Śródmieście 35,  KW SZ1S/00238511/4 o pow. 0,2268 ha za cenę 1.831.000,00 zł netto

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 212 obręb 1035 Śródmieście 35, KW SZ1S/00238512/1 o pow. 0,2348 ha za cenę 2.129.000,00 zł netto.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały 2 (dwie) oferty:

 

 1. Oferta nr 1 złożona 22 stycznia 2019 r. przez AXO Daniel Bałdyga, z siedzibą
  w Jeziorko, ul. Długa 10, 18-421 Piątnica Poduchowna,
 2. Oferta nr 2 złożona 25 stycznia 2019 r. przez MAK DOM HOLDING SA z siedzibą
  w Starej Iwicznej , ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno.

 

Po ostatecznej weryfikacji stwierdza się, iż obie złożone w terminie oferty są prawidłowe, zgodne z wymaganiami określonymi w w/w Zaproszeniu.

 

 

 

 

 

                               ..............................

          Podpis Prezesa Zarządu TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.