Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Na podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji CAL, Gmina Miasto Szczecin udzieliła na rzecz TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. pełnomocnictwa do organizacji i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81122291600000, ul. ul. Winogronowa  , 70771   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 613 692, faks 918 863 350, e-mail zamowienia_tbsp@inet.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.tbsp.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:


I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.tbsp.szczecin.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Pod adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach


Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przy ul. Krzemiennej - Sąsiedzkiej w Podjuchach wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i szacunkowy koszt inwestycji. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

 

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8. Powyższy wymóg dotyczy zarówno Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie, jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje bądź będzie dysponował, a który będzie uczestniczyć w wykonaniu opracowań konkursowych. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp spełniają wymagania dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Organizator nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Organizator uzna warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z projektowaniem na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy o prace projektowe. 3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Organizator uzna warunek za spełniony jeżeli Uczestnik konkursu: a) wykaże, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, b) wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1.5. pkt 7) Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
Architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych

 - 20

 

jakość powiązań projektowanego obiektu z istniejącym układem przestrzennym

 - 20

 

poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i walorów estetycznych

 - 20

 

poziom rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji

 - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 24/01/2017, godzina: 15:00Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda: 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej II nagroda: 8 000 zł brutto (osiem tysięcy złotych brutto) III nagroda: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto).


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 376615-2016

w dniu 30.12.2016 r.

 

Do pobrania:

 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac konkursowych odbędzie się w dn. 07.04.2017 r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin 

 

(10.04.2017 r.) W wyniku oceny prac konkursowych przyznano:

I nagroda w wysokości 10.000,00 zł. brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej – GRID architekci Sp. z o.o. ul. Jarocińska 59, 51-011 Wrocław

II nagroda w wysokości 8.000,00 zł brutto – Jakub Korfanty, ul. Mickiewicza 21/8, 40-085 Katowice

III nagroda w wysokości 5.000,00 zł brutto – APP Architekt Karol Barcz i Kamila Buczkowska STUDIO, ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin

Wyróżnienie i nagroda w wysokości 2.000,00 zł brutto – ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN Rafał Sokołowski, ul. Mokra 20/22 m 59, 95-200 Pabianice