Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł/m²

 

Wadium w zł

 

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

 

1.

 Jagiellońska 95 oficyna/U

52,32

piwnica

handel, biuro, usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

3,00

500,00

100,00

400,00

 

2.

Piłsudskiego 24b/LU1

49,82

piwnica

handel, biuro, usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

4,00

500,00

100,00

400,00

 

3.

Rayskiego  26/LU3 (of)

72,40

parter

handel, biuro, usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

3,00

700,00

100,00

600,00

 

4.

 Bałuki 23/U

84,52

piwnica

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

3,00

800,00

100,00

700,00

 

5.

 Wojska Polskiego 3

171,61

parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, gastronomia, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

32,00

15.000,00

300,00

14.700,00

 

6.

 Piłsudskiego 24c/LU1

35,35

piwnica

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

13,00

1.500,00

300,00

1.200,00

 

7.

 Twarda 10

135,18

budynek wolnostojący

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

6,00

2.000,00

300,00

1.700,00

 

8.

 Śląska 52A/U1

72,32

oficyna,

parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn, gastronomia-zgodnie z m.p.z.p*

21,50

4.500,00

300,00

4.200,00

 

9.

 Jagiellońska 11/LU5

21,35

piwnica

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

35,00

2.000,00

300,00

1.700,00

 

10.

 Piłsudskiego 24a/LU3

30,03

parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

34,00

3.000,00

300,00

2.700,00

 

11.

 Jagiellońska 16a/LU4

206,25

I piętro

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

9,00

6.000,00

300,00

5.700,00

 

12.

 Rayskiego 21/LU4

34,00

budynek wolnostojący

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

8,00

800,00

300,00

500,00

                   13.

 Śląska 52/U2

39,72

parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

28,00

3.500,00

300,00

3.200,00

14.

 Śląska 38/LU1

376,40

piwnica-165,60m², parter-210,80m²

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn, gastronomia-zgodnie z m.p.z.p*

27,00

30.000,00

300,00

26.700,00

15.

 Bałuki 5/U4

34,24

parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

32,00

2.500,00

300,00

2.200,00

                   16.

 Śląska 51B/U1

54,07

piwnica, oficyna

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn, gastronomia-zgodnie z m.p.z.p*

21,00

3.000,00

300,00

2.700,00

17.

 Jagiellońska 13/LU1

83,97

budynek wolnostojący

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

3,00

700,00

100,00

600,00

18.

 Rayskiego 22/LU1

40,78

parter

piwnica

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn-zgodnie z m.p.z.p*

16,00

2.000,00

300,00

1.700,00

                     
 

*miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Wskazanie profilu działalności przez wygrywającego przetarg ma charakter deklaratoryjny i nie stanowi oświadczenia wynajmującego, że taka forma działalności jest w lokalu możliwa do zrealizowania. 

 

Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 października 2018 r. O GODZINIE 13.00 (czwartek) w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

- w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON),

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

  1. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,
  2. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 24 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu z osobna z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzania umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.

 

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

- lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 461 36 92 w. 159, 160, 170.

- lokale położne na Lewobrzeżu, tel. (91) 434 74 50 w. 13, 17, 23, 26.

 

UWAGI:  

  1. Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.
  2. Dotyczy lokalu przy ul. Śląskiej 38/LU1 – w lokalu znajdują się ruchomości zajęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Do czasu podpisania umowy najmu, ruchomości zostaną usunięte.
  3. Dotyczy lokalu przy ul. Śląskiej 51B/U1 – na wyposażeniu lokalu znajduje się schodołaz. Przyszły najemca zobowiązany będzie do użytkowania sprzętu wyłącznie zgodnie z celem oraz umożliwi przeprowadzenie przez uprawnione osoby kontroli zakupionego sprzętu ruchomego. Dostęp do lokalu i obsługa  osób niepełnosprawnych jest zapewniona przez schodołaz znajdujący się w przeszklonej witrynie holu głównego w kondygnacji parteru oficyny.

- przyszły najemca jest zobowiązany umożliwić dostęp osób niepełnosprawnych do lokalu za pomocą  schodołazu oraz do obsługi osób niepełnosprawnych,

- instrukcja obsługi schodołazu i klucz do pomieszczenia witryny przekazane zostaną wraz z umową najmu lokalu. Najemca lokalu zostanie przeszkolony w zakresie obsługi schodołazu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu,

- najemca jest zobowiązany do:

- użytkowania schodołazu zgodnie z instrukcją obsługi, oczyszczenia i suszenia po każdym użyciu (jeśli zajdzie potrzeba),

- sprawdzania i informowania administrację budynku  o stanie naładowania akumulatora lub konieczności doładowania. Każdorazowo po użyciu schodołazu, akumulator wymaga doładowania,

- kontroli wizualnej oraz zawiadamiania zarządcy nieruchomości o ewentualnych uszkodzeniach schodołazu,

- dbałości o powierzony sprzęt oraz trwałe utrzymanie oznakowania urządzenia (tabliczka/naklejka z  logo UE, RPO WZ, Pomorza Zachodniego) do końca 2020 r.,

- udostępnienia schodołazu do kontroli przez upoważnione organy, instytucje, podmioty.

Najemca jest zobowiązany do udostępniania lokalu do kontroli przez upoważnione organy, instytucje  i podmioty.

 

  

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBSP.

 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważniania przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu (91) 461-36-92 wew. 186, 125.