Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

ŁĄCZNIE DWÓCH NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI MIESZKALNYCH

 

 

Lp.

 

 

Adres lokalu,

wielkość udziału

w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu,

nr księgi wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

w m2,

położenie

cena wywoławcza za każdy lokal wraz

z udziałem

w częściach wspólnych budynku

i prawie użytkowania wieczystego gruntu

cena wywoławcza

łącznie

za dwa (2) lokale wraz z udziałem

 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

Szczecin

ul. Jagiellońska 10/10

udział 20/1000, 

nr działki47,

obręb 1033Śródmieście 33

KW SZ1S/00040403/9

 

 

46,42 m2

poddasze

 

 

85.425,00

w tym:

lokal mieszkalny- 62.163,77 zł,

udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu- 23.261,23 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

125.000,00 zł

w tym:

lokale mieszkalne- 91.271,18 zł,

udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu- 33.728,82 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000,00 zł

2.

Szczecin

ul. Jagiellońska 10/10a

lokal mieszkalny,

udział 9/1000, 

nr działki47,

obręb 1033Śródmieście 33

KW SZ1S/00040403/9

 

 

20,31 m2

poddasze

 

 

39.575,00

w tym:

lokal mieszkalny- 29.107,41zł,

udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu- 10.467,59 zł

 

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 46,42 m2 składa się z dwóch(2) pokoi o pow. użytkowej odpowiednio 15,39 m2, 15,75 m2, kuchni o pow. użytkowej 10,62 m2,przedpokoju o pow. użytkowej 4,66 m2.

Lokal mieszkalny nr 10a o pow. użytkowej 20,31 m2 składa się z jednego (1) pokoju o pow. użytkowej 17,69 m2, kuchni (bez okna) o pow.użytkowej 2,62 m2.

Pomieszczenie WC dla w/w lokali znajduje się na poddaszu i stanowi część wspólną budynku. Dla lokalu nr 10 udział w WC wynosi 20/1000 a dla lokalu nr 10A - 9/1000.

W lokalach znajdują się zużyte instalacje, piece kaflowe. Instalacje są odłączone, liczniki zdemontowane. Lokale kwalifikują się do całkowitego remontu.

Lokale spełniają wymagania samodzielnych lokali w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.).

Właścicielem lokali mieszkalnych nr 10 i 10a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 47, obręb 1033 Śródmieście jest TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie. Zarządcą nieruchomości budynkowej jest BOM-7 Sp. z o.o. z siedzibą w 70-357 Szczecinie przy ul. Pocztowej 4.

Powyższa oferta skierowana jest do podmiotu, który nabędzie łącznie dwa (2) wyżej opisane lokale.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000,00 zł. Licytowana jest łączna cena za dwa lokale.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za każdy z lokali wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz dla każdego lokalu cena za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokali, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 marca 2018 r. O GODZINIE 0930 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11F, w pokoju nr 1.19, I piętro.

 1. Warunkami przystąpienia do licytacji jest przedłożenie  komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2 wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. przedłożenie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem),
 2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego,  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu, a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 3.  w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność z oryginałem  (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 1. przedłożenie oświadczenia  uczestnika przetargu, sporządzonego w formie pisemnej  że:
 1. stan prawny i techniczny lokali jest mu znany i w pełni go akceptuje,
 2. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu bez  jego rozstrzygnięcia, nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o w Szczecinie,
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w  formie pisemnej oświadczenia czy lokale zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokali z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa

 

 1. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 1-6,  z wyłączeniem dokumentów tożsamości, należy przekazać  komisji przetargowej w zamkniętej kopercie, po otwarciu przez komisję  przetargu. Dokumenty tożsamości należy przekazać komisji przetargowej wraz kopertą. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wyżej wymienionych dokumentów po otwarciu przetargu, tj. po godz. 9.30. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie  uczestnika przetargu do licytacji przeprowadzi komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 19 marca 2018 r.przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w sposób określony w wyżej wskazanej tabeli opisującej nieruchomość tj. część na pokrycie kosztu przeprowadzania przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za nieruchomość. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

W przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego – warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu w ciągu 90 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia przedłożenia umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Zapłata ze środków pochodzących z kredytu bankowego musi nastąpić nie później niż w ciągu czterech (4) miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wpłata środków własnych kupującego musi nastąpić na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. , a pozostałej części ceny w terminie i w sposób przewidziany dla zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego lub w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wydanie nieruchomości Kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada w szczególności, gdy:

 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 2. wygrywający przetarg odstąpi od umowy,
 3. wygrywający przetarg nie przedłoży w wyżej określonym terminie umowy kredytowej zapewniającej zapłatę całej ceny- w przypadku  zapłaty ze środków pochodzących z kredytu,
 4. wygrywający przetarg nie uiści całości ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) – w przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego,
 5. wygrywający przetarg nie uiści części ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) – w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 6. wygrywający przetarg nie przedłoży w wyżej określonym terminie umowy kredytowej zapewniającej zapłatę pozostałej ceny - w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 7. wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyżej wymienionych terminach,
 8. na konto Spółki nie wpłynie całość kwoty wynikającej z umowy kredytowej w ustalonym terminie,
 9. zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność,

W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych powyżej, Spółce TBS „Prawobrzeże”, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

Brak zapłaty całości ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności do nieruchomości i udzieli mu w tym zakresie, w umowie sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o możliwości dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., itp. spoczywa na kupującym.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn (między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe) w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu,

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie oraz art. 702 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu  91 461 36 92 wew. 125, 186.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel.91 433 64 37 wew. 23.