Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. BAŁUKI 12, 13

 

Lp.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

 

Cena wywoławcza

łącznie

za wszystkie nieruchomości

(poz. 1-5 tabeli)

 

 

Wadium

 

Minimalne postąpienie w licytacji

 

1.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 139, obręb 1035 Śródmieście 35 

 

ul. E. Bałuki 12

SZ1S/00027266/9

 

 

 

 

 

 

 

 

8 160 000,00 zł

(słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 000,00 zł

(słownie: czterysta osiem tysięcy złotych 00/100)

 

 

1 000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 8/12, obręb 1035 Śródmieście 35 

 

ul. E. Bałuki 

SZ1S/00234457/9

 

3.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 140, obręb 1035 Śródmieście 35 

 

ul. Bałuki 13

SZ1S/00065637/9

4.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 8/11, obręb 1035 Śródmieście 35 

 

ul. E. Bałuki

SZ1S/00234457/9

5.

 

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę  nr 8/15, obręb 1035 Śródmieście 35

 

ul. E. Bałuki

SZ1S/00108560/2

 

 

ROZDZIAŁ I

TRYB  PRZETARGU

 

Organizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, zwane dalej jako Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony  przeprowadzany zostanie  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).

ROZDZIAŁ II

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:
 1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 139 , obręb 1035 Śródmieście 35  - KW SZ1S/00027266/9 o pow. 0,0515 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym - identyfikator 326201_1.1035.73_BUD o pow. zabudowy 512 m2(poz.1 tabeli);
 2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 8/12, obręb 1035 Śródmieście 35  - SZ1S/00234457/9 o pow. 0,0338 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym - identyfikator 326201_1.1035.409_BUD  o pow. zabudowy 168 m2 oraz budynkiem niemieszkalnym identyfikator 326201_1.1035.345_BUD o pow. zabudowy 22 m2 (poz.2 tabeli);
 3. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 140, obręb 1035 Śródmieście 35  - SZ1S/00065637/9 o pow. 0,0366 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym - identyfikator 326201_1.1035.82_BUD o pow. zabudowy 364 m2 (poz.3 tabeli);
 4. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 8/11, obręb 1035 Śródmieście 35  - SZ1S/00234457/9 o pow. 0,0637 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym - identyfikator 326201_1.1035.344_BUD  o pow. zabudowy 154 m2 oraz budynkiem mieszkalnym - identyfikator 326201_1.1035.410_BUD  o pow. zabudowy 143 m2;
 5. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/15, obręb 1035 Śródmieście 35
  KW SZ1S/00108560/2 o powierzchni 0,0069 ha.

 

 1. Właścicielem nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz wieczystym użytkownikiem nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 5  jest Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zaświadczenia: Nr 000572/2019/GMS z 15 marca 2019 r., Nr 000761/2019/GMS z 11 kwietnia 2019 r., Nr 000762/2019/GMS
z 11 kwietnia 2019 r., Nr 001226/2019/GMS z 10 czerwca 2019 r. wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin potwierdzają, iż z dniem
01 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów położonych w Szczecinie, oznaczonych numerami działek 140, 8/11, 8/12, 139. Dla wymienionych działek opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez 99
(dziewięćdziesiąt dziewięć) lat licząc od dnia przekształcenia. Należność za 2019 r. płatna jest w terminie do 29 lutego 2020 r. i zostanie wniesiona przez TBSP, natomiast należności powstałe od 2020 r. obciążać będą Kupującego.

 

 1. W oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), sprzedaż nieruchomości wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego Rozdziału podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej wymienionej w ust. 1 pkt 5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

 1. Wymienione w ust.1 niniejszego Rozdziału nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. -
  -Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795) i leżą w terenie elementarnym S.C.2009.MC, który przeznaczony jest na: wielofunkcyjną śródmiejską zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową, usługową. Oferenci winni zapoznać się z warunkami w/w Planu.

 

 1. Kamienice przy ul. Bałuki 12 i 13 podlegają ochronie konserwatorskiej. Kamienica przy ul. E. Bałuki 12 położona na działce 139 obręb 1035 Śródmieście 35 wpisana jest do Księgi Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego pod nr A-812, natomiast kamienica
  przy ul. E. Bałuki 13 włączona jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Kopia karty ewidencyjnej obiektu zabytkowego - kamienicy
  przy ul. E. Bałuki 12 stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Miejski Konserwator Zabytków 17 sierpnia 2018 r. wydał dla powyższych nieruchomości zalecenia konserwatorskie, których treść dostępna jest w siedzibie TBSP lub może zostać na wniosek zainteresowanego nabyciem nieruchomości przesłana na wskazany przez niego adres e-mail. 

 

 1. Z uwagi na układ lokali, kamienica frontowa położona przy ul. E. Bałuki 12 stanowi z budynkiem oficyny funkcjonalną całość
  (działka 139 i 8/12). Stan ten widoczny jest na rzutach poszczególnych kondygnacji w inwentaryzacji wielobranżowej sporządzonej w 2010 r. Dodatkowo teren działki nr 8/12 jest w całości podpiwniczony. Inwentaryzacja nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 dostępna jest w siedzibie TBSP lub może zostać na wniosek zainteresowanego nabyciem nieruchomości przesłana na wskazany przez niego adres e-mail.  .

 

 1. Działka nr 8/15 obręb 1035, o pow. 0,0069 ha zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2011 r. powstała z podziału działki 8/10 obręb 1035, KW SZ1S/00108560/2, z przeznaczeniem na przedogródek dla istniejącej zabudowy przy ul. E. Bałuki 12.

 

 1. Z uwagi na fakt, iż działka nr 8/15 obręb 1035 stanowi nieruchomość niezabudowaną, Gminie Miasto Szczecin, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 270 ze zm.),  przysługuje prawo pierwokupu. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania  przedmiotowej nieruchomości nastąpi zatem, jeżeli Gmina Miasto Szczecin w terminie jednego (1) miesiąca od dnia otrzymania od notariusza zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży nie wykona tego prawa.

 

 1. Zgodnie z informacją z 23 sierpnia 2018 r. uzyskaną od ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, na działce
  nr 139, 140, 8/11, 8/12, 8/15 nie występuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o.

Do dnia sporządzenia informacji ENEA Operator Sp. z o.o. nie planowała żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej na ww. nieruchomościach. Możliwości przyłączenia i ewentualne inwestycje niezbędne do realizacji przyłączenia przyszłych obiektów do sieci elektroenergetycznej zostaną określone w warunkach przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie
po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej, które przedstawione zostaną przez ENEA Operator
po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej. ENEA Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest do zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia
do sieci i odbioru.

 

 1. Zgodnie z informacją z 20 sierpnia 2018 r. uzyskaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
  na terenie działki nr 8/15 ułożony jest fragment nieczynnego, wyłączonego z eksploatacji, przyłącza gazowego DN 50 mm stal., doprowadzającego w przeszłości paliwo gazowe do budynku przy ul. E. Bałuki 12 (odcinek ok. 5,3 m), rok budowy ww. przyłącza gazowego -
  -1974, wyłączone z eksploatacji w 2009 r. (ww. przyłącze oznaczone zostało na Załączniku nr 3 do Ogłoszenia kolorem czerwonym).
  Na terenie działek zabudowanych nr 139, 8/12, 140, 8/11, PSG Sp. z o.o. nie posiada sieci gazowej. Do budynku nr 13 tj. do granicy działki
  nr 140 z działką dr nr 11/2 (ul. E. Bałuki) ułożone są dwa wyłączone z eksploatacji przyłącza gazowe DN 50 mm stal., rok budowy - 1992. Przyłącza gazowe jw. zostały wyłączone z eksploatacji w 2009 r. a ich fragmenty wraz z kurkami gazowymi głównymi zdemontowane.
  Ww. przyłącza gazowe zostały oznaczone na Załączniku nr 3 do Ogłoszenia kolorem czerwonym.

Ewentualna możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektów na terenie przedmiotowych nieruchomości określona zostanie po złożeniu
w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, przez przyszłych odbiorców gazu, posiadających tytuł prawny
do nieruchomości, stosownych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej a realizacja przyłączenia nastąpi w sposób określony w art. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz.755 z późniejszymi zmianami).

Na dzień sporządzenia informacji PSG Sp. z o.o. nie planuje rozbudowy sieci gazowej na terenie przedmiotowych nieruchomości.

 

 1. Zgodnie z informacją z 5 września 2018 r. uzyskaną od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przez teren działek nr 139, 8/12, 140, 8/11, 8/15 nie przebiegają sieci i urządzenia wodociągowo- kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Przedmiotowa infrastruktura z tego zakresu, tj. sieć wodociągowa (w 110 PE), sieć kanalizacji ogólnospławnej (ko 700/1050),– umożliwiająca przyłączenie przedmiotowych nieruchomości i planowanych na nich przyszłych inwestycji, zlokalizowana jest na wysokości ww. działek w ul. E. Bałuki. Widoczne na podkładach mapowych przyłącza wodociągowe Ø 50 oraz kanalizacji ogólnospławnej Ø 160 i Ø 200 są nieczynne i wyłączone
  z eksploatacji.

Odnośnie przyszłych planowanych do ewentualnej realizacji inwestycji wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w rejonie przedmiotowych nieruchomości, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 nie precyzuje realizacji inwestycji sieciowych w zakresie konkretnych ulic.

 

 1. Zgodnie z informacją z 13 sierpnia 2018 r. uzyskaną od Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinie na działkach nr 139, 8/12, 140, 8/11 nie ma sieci ciepłowniczych należących do SEC Sp. z o.o. Na działce 8/15 przebiega czynna sieć ciepłownicza wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych 2xDn50mm oraz 2xDn100mm należąca do SEC Sp. z o.o. Istnieje techniczna możliwość przyłączenia przedmiotowych nieruchomości do sieci ciepłowniczej 2xDn200mm po przeprowadzeniu analizy dotyczącej opłacalności inwestycji.

Na dzień sporządzenia informacji SEC Sp. z o.o. w Szczecinie nie realizuje i nie planuje inwestycji na ww. nieruchomościach.  Przebieg sieci ciepłowniczej w rejonie nieruchomości będących przedmiotem przetargu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

 

 1. Zgodnie z informacją z 19 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin
  na działkach nr 8/12, 8/11, 8/15 nie ma zlokalizowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obrony cywilnej niezbędnych
  do funkcjonowania miasta w sytuacjach kryzysowych oraz terenów stanowiących rezerwę pod budownictwo ochronne.

 

 1. Zgodnie z informacją z 24 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Szczecin teren działek nr 8/11, 8/12, 8/15 jest niezadrzewiony.

 

 1. Zgodnie z Zaświadczeniem Nr WGK 304/19 z 13 czerwca 2019 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin, działka nr 8/15 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

 

 1. Aktem notarialnym Rep. A nr 3059/2017 z 16 marca 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 8/11 i 8/12, ustanowiona została przez Gminę Miasto Szczecin, na nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 10 obręb 1035 Śródmieście 35, za jednorazową odpłatnością i na czas nieoznaczony służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu z możliwością postoju na czas niezbędny do obsługi (w tym utrzymania, wywozu odpadów, obsługi technicznej, konserwacji sieci i przyłączy, dostaw) budynków mieszkalnych i budynków o funkcji hotelowej/biurowej/usługowej oraz na możliwości wybudowania dróg dojazdowych do garaży, w tym rampy prowadzącej do garażu podziemnego niezbędnej do prawidłowego wykonywania prawa służebności, a także pozostałych dróg, chodników, ścieżek, ograniczając zakres jej wykonywania do gruntu oznaczonego kolorem niebieskim na mapie sytuacyjno- wysokościowej stanowiącej załącznik do aktu notarialnego i Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

W ramach ustanowionej służebności w szczególności zapewnia się:

 1. nieograniczony dostęp do budynków zlokalizowanych na działkach władnących oraz garaży podziemnych i nadziemnych, z wjazdem
  w kilku wyznaczonych miejscach;
 2. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, obejmujące swoim zakresem budowę drogi służebnej oraz urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności, w szczególności rampy;
 3. użytkowanie terenu objętego zakresem służebności gruntowej przy budowie/przebudowie budynków zlokalizowanych na działkach władnących, w tym dojazdu do budowy ciężkiego sprzętu, dostawy materiałów budowlanych, ułożenia rusztowania lub innych elementów wsparcia budowy i konstrukcji oraz możliwości wykorzystania przedmiotowego terenu na tymczasowe magazynowanie materiałów i sprzętu budowlanego.
 1. Aktem notarialnym Rep. A nr 3010/2019 z 30 maja 2019 r. na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek 8/11, 8/12, 139, 140, 8/15 ustanowiona została na prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 211 obręb 1035 Śródmieście 35, nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez tę nieruchomość bez prawa parkowania.
 2. Obciążenie nieruchomości:
 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 139, obręb 1035 Śródmieście 35 zgodnie z działem III KW SZ1S/00027266/9,
 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 8/12 oraz 8/11 obręb 1035 Śródmieście 35  zgodnie z działem III KW   SZ1S/00234457/9,
 3. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 140, obręb 1035 Śródmieście 35 zgodnie z działem III KW SZ1S/00065637/9,
 4. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę  nr 8/15, obręb 1035 Śródmieście 35 zgodnie z działem III KW SZ1S/00108560/2.

ROZDZIAŁ III

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

 1. PRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 10 00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie,
  przy ul. Winogronowej 11F, w pokoju nr 1.19.
 2. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie, w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP będzie stanowił podstawę do zawarcia umów przenoszących własność oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Przetargiem.

 

 

ROZDZIAŁ IV

CENA WYWOŁAWCZA

 

Na łączną cenę wywoławczą pięciu nieruchomości składają się następujące wartości:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 139, obręb 1035 Śródmieście 35 (poz.1 tabeli): 3 539 843,33 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 33/100) w tym wartość zabudowy  - 3 199 222,58 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 58/100) oraz wartość prawa własności działki gruntu – 340 620,75 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 75/100),
 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 8/12, obręb 1035 Śródmieście 35 (poz.2 tabeli): 696 313,20 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 20/100) w tym wartość zabudowy - 473 251,83 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 83/100) oraz wartość
  prawa własności działki gruntu – 223 061,37 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 37/100),
 3. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 140, obręb 1035 Śródmieście 35  (poz.3 tabeli): 2 548 124,51 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 51/100) w tym wartość zabudowy - 2 305 972,30 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 30/100) oraz wartość prawa własności działki gruntu – 242 152,21 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 21/100),
 4. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 8/11, obręb 1035 Śródmieście 35  (poz.4 tabeli): 1 343 392,14 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 14/100) w tym wartość zabudowy - 922 388,92 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 92/100) oraz wartość prawa własności działki gruntu – 421 003,22 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysiące trzy złote 22/100),
 5. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę nr 8/15, obręb 1035
  Śródmieście 35 ( poz. 5 tabeli): 32 326,82 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 82/100).

 

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za każdą z nieruchomości, z podziałem na wartość gruntu
oraz wartość budynków z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

 

 

ROZDZIAŁ V

WADIUM

 

 1. Wadium w kwocie 408 000,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy złotych 00/100 ) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej
  do dnia 11 września 2019 r. przelewem na rachunek bankowy TBSP, nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż przez uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi przedłożyć Komisji przetargowej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej łącznej ceny za wszystkie nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu, przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 1. Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także
  w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi
  w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.
 3. Wadium podlega przepadkowi w sytuacji, gdy:
 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1-4  oraz umowy przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 2. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 3. wygrywający przetarg odstąpi od warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 4. wygrywający przetarg nie uiści pozostałej do zapłaty ceny w terminie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 niniejszego Ogłoszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkami wzięcia udziału w przetargu i licytacji jest przedłożenie Komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. przedłożenie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz dodatkowo
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu,
 4. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu, w tym aktualnych odpisów, o których mowa wyżej dotyczących wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji,
 5. zgodę organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętych niniejszym przetargiem (o ile taka jest wymagana), złożoną
  w  oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
 6. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualnych wyciągów dotyczących jej wspólników, lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanych nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu, 
 7. przedłożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia,  stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,  że:
 1. stan prawny i techniczny nieruchomości objętych przetargiem, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1-5 jest mu znany i w pełni go akceptuje oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 2. zapoznał się z wypisem i wyrysem obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795) dla terenu, na którym znajdują się nieruchomości będące przedmiotem przetargu oraz ustaleniami ogólnymi ww. planu,
 3. zapoznał się z treścią Ogłoszenia o przetargu, w szczególności z zapisami rozdziałów VII, VIII, IX oraz X i w pełni je akceptuje
  i zobowiązuje się do ich realizacji,
 4. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż w przypadku odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBSP, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia 
  nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP,
 5. zapoznał się z klauzulą informacyjną załączoną do oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w zakresie określonym w powyższej klauzuli – dotyczy wyłącznie osób fizycznych.
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oryginału oświadczenia czy nieruchomości objęte przetargiem zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny,
  czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona w oryginale pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa w oryginale
  lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3-9, należy przekazać Komisji przetargowej w zamkniętej kopercie,
  po otwarciu przetargu przez przewodniczącą Komisji przetargowej i zwróceniu się przez wymienioną do uczestników o ich przekazanie. Dokumenty tożsamości należy okazać Komisji przetargowej wraz z kopertą, o której mowa powyżej.
 3. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 dokumentów oraz oświadczeń
  po otwarciu przetargu, tj. po godz. 10.00 Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie uczestnika przetargu
  do licytacji przeprowadzi Komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Z uwagi na fakt, iż Gminie Miasto Szczecin, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 270 ze zm.), przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/15 obręb 1035 Śródmieście 35, warunkowa umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta w terminie czternastu (14) dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 2. Umowa sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowa przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 zostaną zawarte w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni liczonych od upływu miesięcznego terminu do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin prawa pierwokupu przewidzianego w art. 110 ust. 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Łączną cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, pomniejszoną o zaliczone na jej poczet wadium, Kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 2 (dwa) dni przed zawarciem w formie aktu notarialnego umów, o których mowa
  w zdaniu poprzednim, na rachunek bankowy TBSP mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBSP. Wydanie nieruchomości Kupującemu nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

ROZDZIAŁ VIII  

 DODATKOWE  OBOWIĄZKI  CIĄŻĄCE NA KUPUJĄCYM

 

 1. Kupujący zobowiązany będzie do zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795).

 

 

ROZDZIAŁ IX

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ ORAZ PRAWO WIECZYTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PRZETARGIEM

 

 1. Kupujący w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa
  w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia zobowiązany będzie wykonać remont elewacji oraz dachu kamienic frontowych położonych przy ul. E. Bałuki 12 i 13 na działkach nr 139 i 140, opisanych w Rozdziale II niniejszego Ogłoszenia obejmujący:
 1. Wykonanie docelowego pokrycia dachów kamienic wraz z instalacją odgromową i instalacją odwodnienia połaci dachowej (uwzględniając ewentualną przebudowę i nadbudowę kondygnacji strychowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe
  i przeciwgrzybicze więźby dachowej);
 2.  Wykonanie remontu i robót konserwatorskich elewacji od strony frontowej (z renowacją tynków i detali architektonicznych, wymianą obróbek blacharskich, wymianą lub naprawą stolarki okiennej, witryn, drzwi i bram oraz wykonaniem robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i termicznych ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu).
 1. Kupujący powiadomi Sprzedającą na piśmie o wykonaniu remontów elewacji frontowych oraz dachów kamienic frontowych położonych
  na działkach nr 139 i 140, w zakresie opisanym w ust. 1, w terminie do 14 (czternastu) dni po ich wykonaniu.
 2. Sprzedająca w terminie do 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 wyznaczy termin odbioru robót, który odbędzie się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.
 3. W przypadku niestawiennictwa drugiej strony na wskazany termin odbioru, Strona zamierzająca dokonać odbioru będzie uprawniona dokonać odbioru wraz z uprawnionym biegłym rzeczoznawcą z zakresu budownictwa albo Notariuszem. Koszty ich stawiennictwa będą obciążały  Stronę uchylającą się od odbioru.
 4. Jeżeli podczas odbioru  robót stwierdzone zostaną wady istotne, Sprzedająca uprawniona będzie do odmowy odbioru do czasu dostosowania robót do stanu zgodnego z postanowieniami  umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia i przepisami prawa lub je odebrać i wyznaczyć termin na usunięcie nie krótszy niż 21 dni.
 5. Jeżeli podczas odbioru robót stwierdzone zostaną wady nieistotne, Sprzedająca dokona odbioru a Kupujący zobowiązany będzie
  do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającą, nie krótszym niż 21 dni.
 6. Kupujący zapłaci Sprzedającej kary umowne z tytułu:
 1. opóźnienia w wykonaniu remontu elewacji frontowych oraz dachów kamienic frontowych położonych na działce nr 139 i 140
  w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
  za każdy dzień opóźnienia,
 2. opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru robót budowlanych, w terminach określonych w ust. 5 i 6 niniejszego Rozdziału  w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia,
 3. łączna wysokość naliczonych kar umownych, określonych w ust. 7, nie może przekroczyć 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy

złotych 00/100).

 1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.
 2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 7 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym wezwanie wysłane listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego wskazany
  w umowie sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia, a w przypadku zmiany adresu        na wskazany pisemnie przez  Kupującego  nowy adres,  przyjmuje się za skutecznie doręczone.
 3. W przypadku zbycia przez Kupującego nabytych nieruchomości, przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w ust. 1, 2 niniejszego Rozdziału, Kupujący zobowiązany będzie scedować  opisane w ust. 1-9 oraz ust. 11 zobowiązania na Nabywcę.
 4. W przypadku naruszenia przez Kupującego  postanowień ust. 10 powyżej, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kary umownej
  w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym wezwanie wysłane listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego wskazany
  w umowie sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4  niniejszego Ogłoszenia, a w przypadku zmiany adresu
  na wskazany pisemnie przez  Kupującego nowy adres, przyjmuje się za skutecznie doręczone.
 5. Celem zabezpieczenia obowiązku zapłaty kar umownych na rzecz TBSP wynikających z postanowień niniejszego Rozdziału Kupujący 
  w umowie sprzedaży nieruchomości wymienionych  w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4  niniejszego Ogłoszenia podda się  egzekucji na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). TBSP jako Wierzyciel będzie mogło wystąpić
  o nadanie aktowi klauzuli wykonalności co do całości lub części roszczenia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie przez Kupującego obowiązku zapłaty i możliwość prowadzenia egzekucji będzie niewykonanie postanowień ust. 9 i 10 niniejszego Rozdziału w terminie, o którym mowa w ust. 9 i 11,
  a dowodem na wykazanie tego zdarzenia będzie złożenie przez TBSP oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, że Kupujący
  nie zapłacił jakiejkolwiek kwoty wynikającej z kar umownych oraz wysłanie przez TBSP listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłaty na adres Kupującego wskazany w umowie sprzedaży, o której mowa w zdaniu pierwszym, a w przypadku zmiany adresu na wskazany pisemnie przez  Kupującego  nowy adres.

 

 

ROZDZIAŁ X

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia
  w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
  z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych w Rozdziale V ust. 5 niniejszego Ogłoszenia TBSP niezależnie
  i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
 2. Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi Kupujący.
 3. TBSP  zastrzega sobie możliwość:
 1. odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyn,
 2. odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn,
 3. zmiany treści Ogłoszenia najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn,
 4. zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny,
 5. unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.
 1. Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP, w tym o zawarcie umowy sprzedaży,
  o odszkodowanie, z tytułu odwołania przetargu, odwołania bądź zmiany jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia
  .
 2. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia
  w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia nie nastąpi
  z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z przyczyn wskazanych w ust. 3 niniejszego Rozdziału wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie oraz art. 702 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dokumentacja dotycząca nieruchomości dostępna jest w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie, pokój nr 1.23.
 4. Szczegółowe informacje w sprawie dokumentacji, przetargu oraz ustalenia terminu obejrzenia nieruchomości można uzyskać
  pod nr tel. 91 461 36 92 wew. 148, 125, 104. 

 

Do pobrania: