Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 3/5

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE:

 

 

 

Lp.

 

 

adres lokalu,

wielkość udziału

w częściach wspólnych budynku i prawie  własności  gruntu,

nr księgi wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

położenie

cena wywoławcza za lokal wraz

z udziałem

w częściach wspólnych budynku

i prawie  własności  gruntu

 

wysokość postąpienia

 

wadium

 

 

1.

Szczecin

ul. Więckowskiego 3/5

lokal mieszkalny,

udział 110/1000,

nr działki 97

obręb 1041 Śródmieście 41

KW SZ1S/00036358/7

 

 

 

109,28 m2

II piętro

 

 

 

 

410 000,00 zł

 

 

 

1 000,00 zł

 

 

41 000,00 zł

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

TRYB  PRZETARGU

 

Organizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F zwane dalej Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzany zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 480).

 

ROZDZIAŁ II

OPIS LOKALU

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 jest położony w kamienicy frontowej przy ul. Stanisława Więckowskiego 3 w Szczecinie na II piętrze.
  Lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2019, poz.737).

 

 1. Składa się z trzech (3) pokoi o pow. użytkowych: 31,69 m2, 26,16 m2, 23,47 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 9,23 m2, kuchni o pow. użytkowej 10,60 m2, łazienki z w.c. o pow. użytkowej 8,13 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: piece kaflowe; brak jest ciepłej wody. Obecnie liczniki są odłączone.  Lokal kwalifikuje się do remontu. Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz opinii leżeć będzie po stronie Kupującego.

 

 1. Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem 110/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 97 obręb 1041 Śródmieście jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Zaświadczenie: Nr 000366/2019/GMS z dnia 09 kwietnia 2019 r. potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Opłata przekształceniowa wnoszona będzie przez okres 99 lat  licząc od dnia przekształcenia.

 

 1. Zarządcą nieruchomości budynkowej jest Dom s.c. Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Anna Machałowska, Katarzyna Machałowska z siedzibą przy ul. Jagiełły 25/6,  70-243 Szczecin.

 

 1. Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 675 ze zm.), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

 

ROZDZIAŁ III

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

 1. PRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 10 września 2019 roku o godzinie 1000w siedzibie TBSP przy ul. Winogronowej 11F w pokoju 1.19, I piętro.

 

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3 i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP  będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

 

ROZDZIAŁ IV

CENA WYWOŁAWCZA

 

 1. Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Stanisława Więckowskiego 3 w Szczecinie: 410 000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Na cenę wywoławczą ww. lokalu mieszkalnego składają się następujące wartości: wartość lokalu mieszkalnego i udziału w częściach wspólnych budynku – 388 475,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności gruntu – 21 525,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 

 

 1. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

 1. Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartość udziału w prawie  własności  gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

 

ROZDZIAŁ V

WADIUM

 

 1. Wadium  w kwocie 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)  należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 09 września 2019 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi przedłożyć Komisji przetargowej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.

 

 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za lokal mieszkalny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 1. Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także
  w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.  

 

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi gdy:
 1. ) wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 2. ) wygrywający przetarg odstąpi od umowy sprzedaży,
 3. ) wygrywający przetarg nie uiści reszty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia,
 4. ) wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia,
 5. ) zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBSP z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność.

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu i licytacji jest przedłożenie Komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2 i 3  niniejszego Rozdziału wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. ) przedłożenie kopii dowodu wpłaty wadium,
 2. ) w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, oraz dodatkowo
 3. ) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – przedłożenie aktualnego wyciągu z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 14 dni przed terminem przetargu,
 4. ) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania datowanego nie wcześniej niż 14 dni  przed terminem przetargu, w tym  aktualnych odpisów, o których mowa wyżej dotyczących wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi  osobowości prawnej,a podlegającymi rejestracji,
 5. ) zgodę organów statutowych Oferenta na nabycie lokalu mieszkalnego objętego niniejszym przetargiem  (o ile taka jest wymagana), złożoną w  oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
 6. ) w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualnych wyciągów dotyczących jej wspólników lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanych nie wcześniej niż 14 dni  przed terminem przetargu, 
 7. ) przedłożenie oświadczenia uczestnika przetargu (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia), że:
 1. stan prawny i techniczny lokalu mieszkalnego jest mu znany i w pełni go akceptuje oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 2. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż  w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBSP, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu bez  jego rozstrzygnięcia, nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP,
 3. zapoznał się z klauzulą informacyjną załączoną do oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym  w powyższej klauzuli – dotyczy wyłącznie osób fizycznych.
 1. ) w przypadku uczestnictwa osób będących osobami fizycznymi pozostającymi w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oryginału oświadczenia czy lokal mieszkalny objęty przetargiem zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona w oryginale pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu mieszkalnego z majątku wspólnego,
 2. ) w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem.

 

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3-9, należy przekazać Komisji przetargowej w zamkniętej kopercie, po otwarciu przetargu przez przewodniczącego Komisji przetargowej i zwróceniu się przez wymienionego do uczestników o ich przekazanie. Dokumenty tożsamości należy okazać Komisji przetargowej przy przekazywaniu koperty, o której mowa powyżej.

 

 1. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 powyżej dokumentów oraz oświadczeń po otwarciu przetargu, tj. po godz. 1000. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie  uczestnika przetargu do licytacji przeprowadzi Komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA LOKALU MIESZKALNEGO

 

 1. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 60 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu i zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezesa Zarządu TBSP. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, pomniejszoną o zaliczone na jej poczet wadium, Kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.
  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBSP.

 

 1. Wydanie lokalu Kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

ROZDZIAŁ VIII 

 DODATKOWE OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA KUPUJĄCYM

 

 1. Obowiązek zasięgnięcia opinii o możliwości dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., itp. spoczywa na Kupującym.

 

ROZDZIAŁ IX

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych w rozdziale V ust. 5 niniejszego Ogłoszenia TBSP, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
 2.  Koszty notarialne, sądowe, opłaty skarbowe i cywilnoprawne zawarcia umowy w całości ponosi Kupujący.
 3. TBSP zastrzega sobie możliwość:
 1. ) odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu bez podawania przyczyny,
 2. ) odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyny,
 3. ) zmiany treści Ogłoszenia najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyny,
 4. ) zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny,
 5. ) unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

 

 1. Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży, o odszkodowanie z tytułu odwołania przetargu, odwołania bądź zmiany jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

 1. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności między innymi z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, pokój nr 1.23, I piętro.

 

 1. Szczegółowe informacje w sprawie dokumentacji i przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 125.

 

 1. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel. 91 433 47 97 wew. 17.

Załącznik nr 1: oświadczenie

klauzula informacyjna