Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU NIEMIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE:

 

 

 

Lp.

 

 

Adres lokalu,

wielkość udziału

w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu,

nr księgi wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

w m2,

położenie

cena wywoławcza za  lokal wraz

z udziałem

w częściach wspólnych budynku

i prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

 

Szczecin

ul. Piłsudskiego 26/5

lokal niemieszkalny (użytkowy),

udział 96/1000, 

nr działki 149

obręb 1025 Śródmieście 25

KW SZ1S/00032430/8

 

 

 

133,67 m2

I piętro

 

 

 

 

550.000,00

 

 

 

 

1000,00 zł

 

 

 

55.000,00 zł

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

54.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

TRYB  PRZETARGU

 

Przetarg ustny nieograniczony,  przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.)

ROZDZIAŁ II

OPIS LOKALU

 

 1. Lokal niemieszkalny nr 5 jest położony w kamienicy frontowej przy ul. Piłsudskiego 26 na I piętrze. Lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali ( ze zm.).

 

 1. Składa się z trzech (3) pokoi biurowych o pow. użytkowych: 27,36 m2, 40,26 m2 i 36,00 m2, hall o pow. użytkowej 10,03 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. użytkowej 14,71 m2, pomieszczenia sanitarnego o pow. użytkowej 5,31 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: grzałki elektryczne w  piecach kaflowych. Lokal kwalifikuje się do remontu.

 

 1. Właścicielem lokalu niemieszkalnego nr 5 wraz z udziałem 96/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 149 obr. 1025 Śródmieście jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 1. Zarządcą nieruchomości budynkowej jest BOM-7 Sp. z o.o.

 

 1. Sprzedaż przedmiotowego lokalu niemieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

ROZDZIAŁ III

CENA WYWOŁAWCZA

 

 1. Cena wywoławcza lokalu niemieszkalnego nr 5 przy ul. Piłsudskiego 26: 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 1. Na cenę wywoławczą ww. lokalu niemieszkalnego składają się następujące wartości: wartość lokalu niemieszkalnego i udziału w częściach wspólnych budynku - 525.855,00 zł, i wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 24.145,00 zł.

 

 1. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

 1. Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WADIUM

 

 1. Wadium  w kwocie 55.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)  należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 27 czerwca 2018 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o.

 

 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w sposób określony w wyżej wskazanej tabeli opisującej lokal niemieszkalny tj. część
  na pokrycie kosztu przeprowadzania przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za lokal niemieszkalny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 1. Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o., a także
  w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

 

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada w szczególności, gdy:
 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 2. wygrywający przetarg odstąpi od umowy,
 3. wygrywający przetarg nie przedłoży w terminie wskazanym w rozdziale VI  ust. 2 niniejszego ogłoszenia, umowy kredytowej zapewniającej zapłatę całej ceny – w przypadku  zapłaty ze środków pochodzących z kredytu,
 4. wygrywający przetarg nie uiści całości ceny sprzedaży w terminie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 niniejszego Ogłoszenia – w przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego,
 5. wygrywający przetarg nie uiści części ceny sprzedaży w terminie wskazanym w rozdziale VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia – w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 6. wygrywający przetarg nie przedłoży w terminie wskazanym w rozdziale VI ust. 3 wz. z ust. 2 niniejszego Ogłoszenia umowy kredytowej zapewniającej zapłatę pozostałej ceny - w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 7. wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminach wskazanych w rozdziale VI niniejszego Ogłoszenia,
 8. na konto Spółki nie wpłynie całość kwoty wynikającej z umowy kredytowej w ustalonym terminie,
 9. zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność,

 

ROZDZIAŁ V

WARNUKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkami przystąpienia do licytacji jest przedłożenie Komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2  niniejszego rozdziału wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. przedłożenie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany nie wcześniej niż 14 dni przed terminem przetargu),
 2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego)  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników podmiotu, a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 3. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodność z oryginałem  (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 1. przedłożenie oświadczenia, sporządzonego zgodnie  z załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia, że:
 1. stan prawny i techniczny lokalu jest mu znany i w pełni go akceptuje,
 2. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż  w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu, bez  jego rozstrzygnięcia  nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o w Szczecinie, 
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oświadczenia czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu niemieszkalnego z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa.
 1. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 1 pkt. 1-6,  z wyłączeniem dokumentów tożsamości, należy przekazać Komisji przetargowej w zamkniętej kopercie, po otwarciu przetargu przez przewodniczącą Komisji przetargowej i zwróceniu się
  przez wymienioną do uczestników o ich przekazanie. Dokumenty tożsamości należy przekazać Komisji przetargowej
  wraz z kopertą.
 2. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 dokumentów i oświadczeń  po otwarciu przetargu, tj. po godz. 12.00. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie  uczestnika przetargu do licytacji przeprowadzi komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

TERMIN ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA LOKALU NIEMIESZKALNEGO

 

 1. W przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg  uchyli się od zawarcia  umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

 1. W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego – warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu w ciągu 90 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia przedłożenia umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Zapłata ze środków pochodzących z kredytu bankowego musi nastąpić nie później niż w ciągu czterech (4) miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu.  Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wpłata środków własnych kupującego musi nastąpić na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a pozostałej części ceny w terminie i w sposób przewidziany dla zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego. W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego lub w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wydanie lokalu niemieszkalnego Kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZTARGU

 

 1. PRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12 00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy                                         ul. Winogronowej 11F w pokoju 1.19, I piętro.
 2. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu niemieszkalnego.

 

ROZDZIAŁ VIII 

 DODATKOWE  OBOWIĄZKI  CIĄŻĄCE NA KUPUJACYM

 

 1. Obowiązek zasięgnięcia opinii o możliwości dostosowania lokali do wymogów sanitarnych, ppoż., itp. spoczywa na kupującym.

 

ROZDZIAŁ IX

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1.  W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych w rozdziale IV ust. 5 niniejszego Ogłoszenia  Spółce TBS „Prawobrzeże”, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
 2. Brak zapłaty całości ceny w terminie określonym w rozdziale VI skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności do lokalu niemieszkalnego i udzieli mu w tym zakresie, w umowie przenoszącej własność lokalu niemieszkalnego, w formie aktu notarialnego, stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące  z chwilą śmierci kupującego.

 

 1. Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

 

 1. TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

 

 1. TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

 

 1. TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

 

 1. Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o  w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży, o odszkodowanie z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

 1. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży lokalu niemieszkalnego nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 125.

 

 1. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel. 91 433 64 37 wew. 13.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oświadczenia