Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU NIEMIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE:

 

 

 

Lp.

 

 

Adres lokalu,

wielkość udziału

w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu,

nr księgi wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

w m2,

położenie

cena wywoławcza za  lokal wraz

z udziałem

w częściach wspólnych budynku

i prawie użytkowania wieczystego gruntu

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

Szczecin

ul. Piłsudskiego 26/5

lokal niemieszkalny (użytkowy),

udział 96/1000, 

nr działki149

obręb 1025Śródmieście 25

KW budynkowa SZ1S/00032430/8

 

 

 

133,67 m2

I piętro

 

 

 

 

495.000,00

 

 

 

 

1000,00 zł

 

 

 

49.500,00 zł

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

49.000,00 zł

 

 

 

ROZDZIAŁ I

TRYB  PRZETARGU

 

Przetarg ustny nieograniczony,  przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.)

ROZDZIAŁ II

OPIS LOKALU

 

 1. Lokal niemieszkalny nr 5 jest położony w kamienicy frontowej przy ul. Piłsudskiego 26 w Szczecinie na I piętrze. Lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2018, poz.716).

 

 1. Składa się z trzech (3) pokoi biurowych o pow. użytkowych: 27,36 m2, 40,26 m2 i 36,00 m2, hall o pow. użytkowej 10,03 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. użytkowej 14,71 m2,pomieszczenia sanitarnego o pow. użytkowej 5,31 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: grzałki elektryczne w  piecach kaflowych. Lokal kwalifikuje się do remontu. . Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz opinii leżeć będzie po stronie Kupującego.

 

 1. Właścicielem lokalu niemieszkalnego nr 5 wraz z udziałem 96/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 149 obr. 1025 Śródmieście jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., dalej jako TBSP.

 

 1. Zarządcą nieruchomości budynkowej jest BOM-7 Sp. z o.o.

 

 1. Sprzedaż przedmiotowego lokalu niemieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

 

ROZDZIAŁ III

CENA WYWOŁAWCZA

 

 1. Cena wywoławcza lokalu niemieszkalnego nr 5 przy ul. Piłsudskiego 26 w Szczecinie: 495.000,00 zł(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Na cenę wywoławczą ww. lokalu niemieszkalnego składają się następujące wartości: wartość lokalu niemieszkalnego i udziału w częściach wspólnych budynku – 473.269,50 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) oraz wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 21.730,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych 50/100).

 

 1. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

 1. Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WADIUM

 

 1. Wadium w kwocie49.500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.

 

 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w sposób określony w wyżej wskazanej tabeli opisującej lokal niemieszkalny tj. część
  na pokrycie kosztu przeprowadzania przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za lokal niemieszkalny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 1. Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także
  w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

 

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada w szczególności, gdy:
 1. ) wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
 2. ) wygrywający przetarg odstąpi od umowy,
 3. ) wygrywający przetarg nie uiści reszty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 niniejszego Ogłoszenia
 4. ) wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym w rozdziale VI ust.1 niniejszego Ogłoszenia,
 5. ) zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBSP z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkami wzięcia udziału w przetargu i licytacji jest przedłożenie Komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2 i 3niniejszego rozdziału wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. ) przedłożenie dowodu wpłaty wadium,
 2. ) w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz dodatkowo,
 3. ) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – przedłożenie aktualnego wyciągu z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego najpóźniej na 7 dni przed terminem przetargu,
 4. ) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę datowanego najpóźniej na 7 dni przed terminem przetargu, w tym  aktualnych odpisów, o których mowa wyżej dotyczących wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji
 5. ) zgodę organów statutowych oferenta na nabycie lokalu niemieszkalnego objętego niniejszym przetargiem  (o ile taka jest wymagana), złożoną w  oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 6. ) w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz  aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualnych wyciągów dotyczących  jej wspólników,  lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanych najpóźniej na 7 dni przed terminem przetargu, 
 7. ) przedłożenie oświadczenia (sporządzonego zgodnie  z załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia), że:
 1. stan prawny i techniczny lokalu niemieszkalnego jest mu znany i w pełni go akceptuje oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 2. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż  w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBSP, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu, bez  jego rozstrzygnięcia  nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP, w tym o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze, 
 3. zapoznał się z klauzulą informacyjną załączoną do oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w powyższej klauzuli –dotyczy tylko osób fizycznych

 

 1. ) w przypadku uczestnictwa osób będących osobami fizycznymi, pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie pisemnego oświadczenia w oryginale czy lokal niemieszkalny zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona w oryginale pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu niemieszkalnego z majątku wspólnego,
 2. ) w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub kopii potwierdzonej  za zgodność z oryginałem,
 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 1 pkt. 1-9,  z wyłączeniem dokumentów tożsamości, należy przekazać Komisji przetargowej w zamkniętej kopercie, po otwarciu przetargu przez przewodniczącą Komisji przetargowej i zwróceniu się przez wymienioną do uczestników o ich przekazanie. Dokumenty tożsamości należy okazać Komisji przetargowej przy przekazywaniu koperty.

 

 1. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 dokumentów po otwarciu przetargu, tj. po godz. 14.00. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie  uczestnika przetargu do licytacji przeprowadzi komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

TERMIN ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA LOKALU NIEMIESZKALNEGO

 

 1. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, pomniejszoną o zaliczone na jej poczet, zgodnie z tabelą wadium, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBSP.
 2. Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

 1. PRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 6 listopada2018 r. o godzinie 1400w siedzibie TBP przy ul.Winogronowej 11F w pokoju 1.19, I piętro.
 2. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik.Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu niemieszkalnego.

 

ROZDZIAŁ VIII 

 DODATKOWE  OBOWIĄZKI  CIĄŻĄCE NA KUPUJĄCYM

 

 1. Obowiązek zasięgnięcia opinii o możliwości dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., itp. spoczywa na kupującym.

 

ROZDZIAŁ IX

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1.  W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych w rozdziale IV ust. 5 niniejszego Ogłoszenia  Spółce TBSP, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
 2. Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy w całości ponosi kupujący.
 3. TBSP zastrzega sobie możliwość:
 1. ) odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu,
 2. ) odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn,
 3. ) zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny,
 4. ) unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

 

 1. Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży, o odszkodowanie z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

 1. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności między innymi z przyczyn wskazanych w ust. 3  powyżej wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 125.

 

 1. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel. 91 433 64 37 wew. 13.

Załącznik nr 1: oświadczenie

Załącznik nr 2: informacja o RODO