Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE O

PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 

Lp.

 

 

 

adres,

rodzaj lokalu

wielkość udziału

w nieruchomości wspólnej,

nr Księgi Wieczystej

 

powierzchnia

użytkowa lokalu

m2

kondygnacja

 

cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem

w częściach wspólnych budynku i gruncie

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia

 

1.

 

Szczecin

ul. Obr. Stalingradu 21/6

lokal użytkowy,

udział 132/1000, 

nr działki 105,

obręb 1035,

KW SZ1S/64887/9

 

149,57 m2

 

II piętro

 

 

284.000,00

 

 

2.000,00 zł

 

 

5.000,00 zł

 

 

500,00 zł

 

 

4.500,00 zł

 

Lokal użytkowy nr 6 położony w kamienicy frontowej przy ul. Obr. Stalingradu 21 na II piętrze. Składa się z trzech (3) pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej odpowiednio – 30,94 m2, 29,06 m2, 16,58 m2, poczekalni o pow. użytkowej 31,47 m2, pomieszczenia magazynowego o pow. użytkowej 10,28 m2, pomieszczenia socjalnego o pow. użytkowej 10,48 m2, w.c. o pow. użytkowej 6,48 m2, korytarza o pow. użytkowej 14,28 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piece kaflowe. Lokal kwalifikuje się do remontu.

Właścicielem lokalu użytkowego nr 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 105 oraz zarządcą nieruchomości budynkowej jest TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest w zwartej zabudowie przy ulicy Obr. Stalingradu na odcinku między al. Woj. Polskiego a ul. Śląską.

 

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż określone w tabeli – wynosi – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 91 - 461-36-92 wew. 148, 125.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 lutego 2017 r. O GODZINIE 09 30 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),
 • w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 •  w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że stan techniczny lokalu oraz wszystkie warunki przetargu są mu znane,
 2. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy lokal zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu lokalu z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 22 lutego 2017 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się zgodnie z harmonogramem podanym w tabeli tj. część na pokrycie kosztu przeprowadzania przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za dany lokal. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

 

W przypadku zapłaty gotówkowej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego – warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu w ciągu 90 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia w terminie określonym w umowie kredytowej (jednak nie późniejszym niż sześć (6) miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu). Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż 14 dni licząc od dnia przedłożenia umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży.

 

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wpłata gotówki musi nastąpić na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wydanie lokalu kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada w szczególności, gdy:

 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
 2. wygrywający przetarg odstąpi od umowy,
 3. wygrywający przetarg nie przedłoży w wyżej określonym terminie umowy kredytowej,
 4. wygrywający przetarg nie uiści całości ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – w przypadku zapłaty gotówkowej),
 5. wygrywający przetarg nie uiści części ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) – w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 6. wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyżej wymienionych terminach,
 7. na konto Spółki nie wpłynie całość kwoty wynikającej z umowy kredytowej w ustalonym terminie,
 8. zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność,

W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych powyżej, Spółce TBS „Prawobrzeże”, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

 

Brak zapłaty całości ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności do lokalu i udzieli mu w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego;

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości lokalowej do wymogów sanitarnych, ppoż. itp. spoczywa na kupującym.

 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyn.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o  zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty otwarcia przetargu.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o, z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461-36-92 wew. 148, 125.

Rzut lokalu:rzut%20lokalu%20uzytkowego%20Obr%20Stalin%2021%206_0.pdf