Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego:

 1. Marka: Skoda
 2. Model: Octavia kombi
 3. Nr rejestracyjny: ZS 37000
 4. VIN TMBJK41U022552662
 5. Pojemność/ moc silnika : 1596,00 cm3 , 74 kW
 6. Rok produkcji: 2001 r.
 7. Przebieg: 232.593 km
 8. Rodzaj skrzyni biegów: manualna, 5–biegowa
 9. Kolor: biały
 10. Wyposażenie:poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, , pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości, regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach , radio (fabryczne), ABS,
 11. Cena wywoławcza: 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT

Samochód sprzedawany będzie w istniejącym stanie technicznym.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 28 lutego 2018 r. O GODZINIE 11.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F,w pokoju 1.09 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 1. dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 1. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, przedłożenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowanego najpóźniej na dzień
  przed przetargiem),
 2. w przypadku osób prawnych – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego,  w tym również aktualnych wypisów z właściwego rejestru sądowego dotyczących wspólników  podmiotu,
  a będących również osobami prawnymi, stosownych pełnomocnictw, okazanie dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający
  do przetargu,
 3.  w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopi  umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu
  do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, kopie decyzji
  o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON poświadczonej za zgodnośćz oryginałem (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON)
 1.  oświadczenia  uczestnika przetargu, sporządzonego w formie pisemnej  że:
 1. stan techniczny pojazdu jest mu znany, w pełni go akceptuje
   a w przypadku nabycia pojazdu nie będzie rościł żadnych pretensji
  do sprzedającego związanych ze jego stanem technicznym,
 2. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym
  w szczególności fakt, iż  w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu bez  jego rozstrzygnięcia, nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o w Szczecinie,
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w  formie pisemnej oświadczenia czy samochód zostanie nabyty z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu samochodu z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej  pełnomocnictwa .

            Wadium w wysokości 500,00 zł(słownie: pięćset złotych)należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 27 lutego 2018r., przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.
W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o.

            Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

            Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przetargiem należy zapoznać się z tekstem umowy sprzedaży, który nie podlega negocjacjom.

            Pojazd zostanie udostępniony do oglądania w dniu 20.02.2018 r. w godz. 11ºº-12ºº przy ul. Winogronowej 11 F w Szczecinie. Informację o warunkach przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 461 36 92 wew. 186 a o stanie technicznym pojazdu pod nr tel. 91 461 36 92 wew. 160.

                        TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu jego otwarcia, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn(między innymi w przypadku, gdy zawarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego bądź z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili  przeprowadzenia przetargu), w terminie 1 miesiąca  od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży pojazdu nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

W załączeniu:

umowa%20sprzedazy%20-%20wzor%20skoda%20%28002%29%20mecenas.docx

protok%C3%B3%C5%82%20przekazania%20samoch%C3%B3d%20mecenas.doc