Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem niżej wymienionych miejsc postojowych, usytuowanych w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 w Szczecinie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.:

 

 

L.p.

 

Adres

Powierzchnia miejsca

[m²]

Uprawnieni do przetargu

Stawka wywoławcza  czynszu netto [zł/m²]

 

Wadium

[zł]

1.

Jagiellońska 90 miejsce nr 1

12,00

Mieszkańcy posesji oraz właściciele, bądź najemcy lokali użytkowych położonych w nieruchomościach:

Jagiellońska 85, 86,87,88,89,90;

Ks. Bogusława X 1-2,3,4,5,6,7,8,9;

Al. Wojska Polskiego 29,31,33,35,37,39,39A,43,45,47,49.

 

14,50

250

2.

Jagiellońska 90 miejsce nr 4

10,50

Mieszkańcy posesji oraz właściciele, bądź najemcy lokali użytkowych położonych w nieruchomościach:

Jagiellońska 85, 86,87,88,89,90;

Ks. Bogusława X 1-2,3,4,5,6,7,8,9;

Al. Wojska Polskiego 29,31,33,35,37,39,39A,43,45,47,49.

 

14,50

250

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F w pokoju 1.09 (I piętro).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. okazanie dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie w obrębie  nieruchomości, których mieszkańcy zostali uprawnieni do przetargu – Jagiellońska 85,86,87,88,89,90; Ks. Bogusława X 1-2,3,4,5,6,7,8,9; Al. Wojska Polskiego 29,31,33,35,37,39,39A,43,45,47,49 oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania) lub okazanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie ww. nieruchomości,

2. okazanie dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego (dowód rejestracyjny, a w przypadku gdy zgodnie treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp. chyba że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka),

  1. - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),

- w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON),  

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. złożenie pisemnego oświadczenia, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane,
  3. złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r. na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. W przypadku gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. lub osobę przez niego upoważnioną będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł miejsca postojowego podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). Stawka czynszu będzie ulegać podwyższeniu automatycznie raz w roku od 01 marca w wysokości równej wskaźnikowi inflacji, począwszy od roku 2019. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 461-36-92 wew. 186.

Informacje o terminie oględzin miejsca postojowego można uzyskać w Dziale Eksploatacji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy  ul. Mariackiej 24, tel. 91 433-64-37 w. 23.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1)

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach TBSP.

Zastrzega się, że Prezes Zarządu TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić każdy z przetargów w całości lub części bez podawania przyczyn.