Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4

Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4

                                                                                                                                             Szczecin, dn. 23.10.2018

                                                                      OGŁOSZENIE

O zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4

Na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 3 pkt 2 ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 9/4 upoważniających organizatora do zmiany warunków przetargu najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu , bez podawania przyczyn, niniejszym Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie, zmienia treść:

  • Rozdziału V ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego”

 

  • Rozdziału V ust.4, który otrzymuje brzmienie:

 

„4. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 powyżej dokumentów i oświadczeń po otwarciu przetargu, tj. po godz. 10.00. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie  uczestnika przetargu do licytacji przeprowadzi komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.”

 

  • Rozdziału VI ust.1, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 40 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, pomniejszoną o zaliczone na jej poczet, zgodnie z tabelą wadium, kupujący uiści najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBSP.”