Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie

wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

(dot. 12/Z/17)

 

 

 1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej TBSP.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:

ETAP I. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dwuwariantowej, wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie, z kalkulacją planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla jej wykonania oraz kosztów jej eksploatacji, konserwacji i remontów w okresie 30 lat, w poziomie cen w miesiącu opracowania koncepcji:

 • I wariant: instalacja chłodzenia pomieszczeń biurowych w systemie „multisplit”,
 • II wariant: instalacja chłodzenia pomieszczeń biurowych w systemie „multisplit” z wykorzystaniem wspomagania zasilania elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej.

ETAP II. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego przez Zamawiającego wariantu,  przedstawionego w wielobranżowej koncepcji.

ETAP III. Pełnienie funkcji eksperta, w zakresie objętym koncepcją wielobranżową oraz programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie przygotowania i prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz w okresie wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 • Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z podatkiem VAT, stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.
 • Cena brutto zamówienia, jest łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem.
 • Cena musi zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z zakresem opisanym w umowie i z obowiązującymi przepisami prawa (np. sporządzenia i powielania dokumentacji, uzyskania opinii, uzgodnień, ekspertyz, itp).
 • Usługi ujęte w Zaproszeniu oraz wzorze umowy, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną dodatkowo opłacone przez Zamawiającego.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 • Podana w ofercie cena jest ostateczna. Oznacza to, że Wykonawca nie może jej zmienić po otwarciu ofert.
 • Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty
 • Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN).
 • Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zamawiającym w zakresie:
 • wieszania w budynku ogłoszeń o prowadzonych pracach i związanych z tym     ewentualnych utrudnieniach,
 • uczestnictwa w akcjach likwidacji ewentualnych zagrożeń z tytułu zdarzeń losowych, związanych z przedmiotem zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług z należytą starannością, zachowując należyty porządek i czystość w budynku i na terenie przyległym, zważywszy że usługi wykonywane są w lokalach i budynkach zamieszkałych.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. (091) 461-36-92 w. 129, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji zamówienia należy kontaktować się z Jarosławem Wiśniewskim, tel. (091) 461-36-92 w. 134.
 5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia 09.03.2017 roku, do godziny 1530.
 6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.
 7. Termin realizacji – 70 dni od dnia podpisania umowy.
 8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa
 2. wzór umowy

 24.02.2017 r. - Oferta cenowa

24.02.2017 r. - Wzór umowy

24.02.2017 r. - Warunki zamówienia

 

15.03.2017 r. - Unieważnienie postępowania