Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

  

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienki w lokalach mieszkalnych (pustostany): ul. Portowa 9/3, ul. Batalionów Chłopskich 33/7 i 84/2, ul. Przodowników Pracy 101/8, ul. Rydla 74/2, ul. Jaracza 10/2 w Szczecinie

 (dot. 38/Z/17)

 

 

 1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej TBSP.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łazienki w lokalach mieszkalnych (pustostany): ul. Portowa 9/3, ul. Batalionów Chłopskich 33/7 i 84/2, ul. Przodowników Pracy 101/8, ul. Rydla 74/2, ul. Jaracza 10/2 w Szczecinie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zamawiającym w zakresie:
 1. wieszania w budynku ogłoszeń o prowadzonych pracach i związanych z tym ewentualnych utrudnieniach,
 2. uczestnictwa w akcjach likwidacji ewentualnych zagrożeń z tytułu zdarzeń losowych, związanych z przedmiotem zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług z należytą starannością, zachowując należyty porządek i czystość w budynku i na terenie przyległym, zważywszy że usługi wykonywane są w budynkach zamieszkałych.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. (091) 461-36-92 w. 129, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji zamówienia należy kontaktować się z Waldemarem Majchrzykiem, tel. (091) 461-36-92 w. 155.
 5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia 27.03.2017 roku, do godziny 1530.
 6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.
 7. Termin realizacji – do dnia 31.05.2017r.
 8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 9. Załączniki:
 1. oferta cenowa
 2. wzór umowy

(20.03.2017 r.) Zaproszenie i warunki zamówienia

(30.03.2017r.) Unieważnienie postępowania