Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie

wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

(dot. 12/Z/17)

 

 

 1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej TBSP.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

      71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z podatkiem VAT, stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.
 2. Cena brutto zamówienia, jest łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem.
 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z zakresem opisanym w umowie i z obowiązującymi przepisami prawa (np. sporządzenia i powielania dokumentacji, uzyskania opinii, uzgodnień, ekspertyz, itp).
 4. Usługi ujęte w Zaproszeniu oraz wzorze umowy, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną dodatkowo opłacone przez Zamawiającego.
 5. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 6. Podana w ofercie cena jest ostateczna. Oznacza to, że Wykonawca nie może jej zmienić po otwarciu ofert.
 7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty
 8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN).
 10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zamawiającym w zakresie:
 1. wieszania w budynku ogłoszeń o prowadzonych pracach i związanych z tym ewentualnych utrudnieniach,
 2. uczestnictwa w akcjach likwidacji ewentualnych zagrożeń z tytułu zdarzeń losowych, związanych z przedmiotem zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług z należytą starannością, zachowując należyty porządek i czystość w budynku i na terenie przyległym, zważywszy że usługi wykonywane są w lokalach i budynkach zamieszkałych.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Bożena Kopaczyk, tel. (091) 461-36-92 w. 129, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji zamówienia należy kontaktować się z Jarosławem Wiśniewskim, tel. (091) 461-36-92 w. 134.
 5. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia 30.03.2017 roku, do godziny 1530.
 6. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.
 7. Termin realizacji – 70 dni od dnia podpisania umowy.
 8. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa
 2. wzór umowy

 

(21.03.2017 r.) Zaproszenie i warunki zamówienia