Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej

Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11 F

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usług konserwacyjnych elektrycznych budynków TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

(dot. 18/Z/17)

 

 

 1. Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin, NIP: 955-18-53-387, REGON: 811222916, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000612, zwanym dalej TBSP.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Utrzymywanie pełnej sprawności technicznej oświetlenia klatek schodowych i piwnic:
 1. wymiana przepalonych źródeł światła
 2. wymiana uszkodzonych wyłączników
 3. wymiana lub naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych
 4. naprawa przerw w obwodach instalacji oświetleniowej
 5. naprawa instalacji i wymiana uszkodzonego osprzętu w rozdzielniach elektrycznych
 1. Utrzymywanie pełnej sprawności oświetlenia zewnętrznego w obrębie wejść do budynków, oraz dróg komunikacyjnych i oświetlenia terenu lampami parkowymi. Zakres prac:
 1. wymiana przepalonych źródeł światła
 2. wymiana uszkodzonej automatyki załączającej
 3. wymiana lub naprawa opraw oświetleniowych
 1. Interwencja w wyniku zakłóceń lub całkowitego braku zasilania energią elektryczną lokali:
 1. naprawa instalacji w obrębie tablic piętrowych zasilania lokalu
 2. lub wymiana uszkodzonego osprzętu w tablicy piętrowej
 3. wymiana uszkodzonych zabezpieczeń przed licznikowych lokalu
 4. naprawa lub wymiana uszkodzonych tablic pod licznikowych
 5. naprawa przerw w wewnętrznej instalacji elektrycznej lokalu
 1. Sprawdzenie instalacji w przypadku częściowego lub całkowitego braku zasilania budynku w energię elektryczną. W przypadku stwierdzenia awarii w instalacji po stronie zakładu energetycznego - zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom, oraz administracji budynku.
 2. Inne podobne rodzajowo prace, zgodnie ze zleceniem zamawiającego

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zamawiającym w zakresie:
 1. wieszania w budynku ogłoszeń o prowadzonych pracach i związanych z tym ewentualnych utrudnieniach,
 2. uczestnictwa w akcjach likwidacji ewentualnych zagrożeń z tytułu zdarzeń losowych, związanych z przedmiotem zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług z należytą starannością, zachowując należyty porządek i czystość w budynku i na terenie przyległym, zważywszy że usługi wykonywane są w lokalach i budynkach zamieszkałych.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Marta Matusiak, tel. (091) 461-36-92 w. 118, mail: zamowienia_tbsp@inet.pl. W pozostałych sprawach dotyczących realizacji zamówienia należy kontaktować się z Pawłem Grządzielewskim, tel. (091) 433-47-97.
 2. Oferty należy składać w Kancelarii siedziby TBSP lub e-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl w terminie do dnia 17.02.2017 roku, do godziny 1530.
 3. Kryterium oceny ofert:  najniższa cena.
 4. Termin realizacji – luty 2017 r. ÷ grudzień 2017 r.
 5. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 6. Załączniki:
 1. oferta cenowa
 2. wzór umowy