Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego

Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usług pn: „Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością oraz zarządzanych przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  w Szczecinie”.

(dot. 251/Z/17)

 

(20.12.2017r.) Zaproszenie

Informacje dodatkowe:

Przeglądy mają zostać przeprowadzone  w zakresie ogólnobudowlanym (bez kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej).

Przy kontroli 5-letniej, nie jest wymagane wchodzenie do lokali mieszkalnych - chyba, że będzie

to wynikało z kontroli innych branż. Należy dokonać kontroli lokali mieszkalnych lub użytkowych.

W trakcie trwania przeglądów mogą zaistnieć przypadki szczególne, np. konieczność uczestnictwa w kontroli Inspektorów PINB oraz wyjaśnień co do metodologii oraz podejścia

w trakcie przyprowadzania przeglądów, w tym do jednoznacznego określenia stopnia zużycia.

 

W ramach okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego powinny być sprawdzone również elementy budynku, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,  tj. instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku. 

Przeglądy te winny być wykonane w ramach zamówienia przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do tego rodzaju przeglądu.

Informacja o unieważnieniu:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie przystąpił do podpisania umowy.