Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działający jako pełnomocnik zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz wody zimnej w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. oraz wody zimnej w budynku mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie, obejmujących swym zakresem w szczególności: 1. Branża budowlana: a) wykonanie docieplenia ścian elewacji od strony podwórza wraz z robotami z nimi związanymi (tynki, malowanie, obróbki blacharskie) - z wyłączeniem pasa elewacji do którego będzie przylegał szyb windowy oraz elewacji poddasza b) wykonanie docieplenia stropu pod poddaszem z podestami komunikacyjnymi do wyłazów dachowych c) wymianę okien w elewacji frontowej na okna drewniane (z wyłączeniem witryn w lokalach usługowych i okien już wymienionych) wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i obróbką ościeży, d) wymianę okien w elewacji tylnej na okna PCV z wyłączeniem okien już wymienionych, z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych i obróbką ościeży, e) wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej ścian piwnic na poziomie posadzki piwnic metodą iniekcji krystalicznej, f) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic, wraz z cokołem z płytek klinkierowych, opaską żwirową oraz płytami chodnikowymi g) wymianę drzwi wejściowych z klatek schodowych do lokali ze zmianą gabarytów otworów drzwiowych oraz robotami budowlanymi z nimi związanymi (obróbka ościeży, malowanie) h) wymianę bramy stalowej zewnętrznej do budynku od strony podwórza na bramę drewnianą, i) wykonanie adaptacji pomieszczenia nr 03 w piwnicy dla potrzeby węzła ciepła, min: wykonanie prac rozbiórkowych, nowej posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej, robót tynkarskich, malarskich, izolacji akustycznej stropu, krat w oknach. 2. Branża sanitarna: a) demontaże istniejącej instalacji gazu zasilającej kotły gazowe, demontaże elektrycznych podgrzewaczy wody, demontaże kotłów stałopalnych, demontaże instalacji c.o. wraz z grzejnikami, likwidacja pieców kaflowych zgodnie z rysunkami demontażu b) wykonanie prób szczelności w lokalach mieszkalnych po zakończeniu prac związanych z demontażami instalacji gazowych wewnętrznych oraz próby instalacji na klatkach schodowych i w piwnicach do zaworów głównych; po wykonaniu prób przedłożyć stosowne protokoły z badań szczelności instalacji gazowej. c) zamurowanie wlotów kanałów spalinowych po urządzeniach gazowych oraz piecach stałopalnych włączonych do przewodów kominowych, otynkowanie, szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie naprawianych miejsc; naprawę i uzupełnienie posadzek / podłóg pod piecami; wykonanie kontroli kominiarskich po zamurowaniach oraz przedstawienie opinii z kontroli d) wykonanie poziomów oraz pionów instalacji c.o. wraz z zaworami odcinającymi, regulacyjnymi termostatycznymi, grzejnikowymi, głowicami termostatycznymi, grzejnikami, odpowietrznikami poprzedzonymi zaworkami stopowymi i zaworami kulowymi. e) protokolarnego przekazania pomieszczenia węzła dla SEC ( po wykonaniu robót budowlanych ), wykonanie przyłączenia instalacji odbiorczej do węzła wraz z rozdzielaczami (dostawa i montaż rozdzielaczy w zakresie prac Wykonawcy) , oraz z uzyskaniem protokołu odbioru przez SEC, uzgodnienie z SEC Szczecin i zakup ciepłomierzy wyposażonych w moduły do radiowego odczytu danych. f) wykonanie pionów i poziomów ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody wraz z zaworami odcinającymi oraz pozostałymi zaworami opisanymi w projekcie, g) uzyskanie odbioru instalacji odbiorczej i liczników ciepła przez SEC. h) uzgodnienie ze ZWIK Szczecin i zakup wodomierzy do wody zimnej i ciepłej ze zdalnym odczytem; odbiór instalacji wewnętrznej i wodomierzy przez ZWiK. i) wykonanie zestawów wodomierzowych mieszkaniowych w skład których wchodzą dodatkowo dwa zawory, przed wodomierzem typu Safe lock, za wodomierzem zawór skośno-zaporowy. j) wykonanie izolacji termicznej poziomów oraz pionów instalacji c.o. do ciepłomierza oraz od ciepłomierza poprzez przegrodę budowlaną do lokalu mieszkalnego, za ciepłomierzem rozprowadzenie instalacji po ścianach zgodnie z rzutem oraz rozwinięciem instalacji c.o., w lokalach mieszkalnych nie przewidziano zastosowania izolacji termicznej na instalacji c.o. k) zakup szafek pomiarowych do zabudowy zestawów pomiarowych c.w.u., z.w. oraz c.o.; szafki pomiarowe pod względem gabarytów i wymiarów dostosować do możliwości zabudowy zestawów pomiarowych, układy pomiarowe montować w szafkach o wymiarach 40x55x15cm, l) wykonanie adaptacji pomieszczenia nr 03 w piwnicy dla potrzeby węzła ciepła, min: wykonanie, studni schładzającej wraz z pompą zatapialną oraz kanalizacją, wentylacji, zlewu (umywalki) wraz z podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej z wodomierzem, m) dostawy naklejek o programie KAWKA i oznaczenie nimi indywidualnych szafek pomiarowych oraz wejścia do węzła 3. Branża elektryczna: A. Instalacje wewnętrzne parteru wg PT PROBUD a) montaż rozdzielnicy TG-1 budynku ul. Bogusława 52 wg rys. E8, b) montaż przyłącza ze złącza kablowego ZK-3a do TG-1 kablem typu YKY 4x120 mm2, c) montaż instalacji oświetleniowej na parterze w pomieszczeniu korytarza 1.22, wg rys E2 B. Instalacje elektryczne dla grupowego węzła cieplnego a) uzbrojenie szafki pomiarowej TLW w TG-1 dla węzła cieplnego, b) montaż rozdzielnicy TW w pomieszczeniu węzła przy ul. Bogusława 52 , c) montaż przyłącza do TW w pomieszczeniu węzła cieplnego linią YDY ż.o. 3x4 mm2, d) montaż instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu węzła cieplnego, e) montaż instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła cieplnego, f) wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy dla prowadzonych instalacji zasilającej oraz szyny uziemiającej, g) wykonanie uziomu szpilkowego na zewnątrz budynku w odległości >1.5 m od ściany fundamentowej w celu uziemienia GSU węzła cieplnego oraz zacisku PE rozdzielnicy TG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólnego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie obejmować roboty tego samego rodzaju co wykazane w zamówieniu podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 39.29.41.00-0, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) minimum dwie roboty polegające na dociepleniu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto łącznie; b) minimum dwie roboty polegające na wykonaniu robót instalacji centralnego ogrzewania w budynkach o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto łącznie. W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji: a) kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kierownika budowy: wykształcenie wyższe, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do izby inżynierów budownictwa oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; b) kierownika robót instalacji sanitarnych; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe; uprawnienia w specjalności instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne; przynależność do właściwego samorządu zawodowego oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; c) kierownika robót instalacji elektrycznych; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe; uprawnienia w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; przynależność do właściwego samorządu zawodowego oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub ma możliwość uzyskania kredytu w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100); w przypadku, gdy wykonawca wykaże dostęp do środków finansowych w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, wymagane warunki uważa się za spełnione jeżeli wykonawcy składający ofertę spełniają w/w warunki łącznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 125 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 13:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 52 z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, NIP: 851-26-57-227, REGON: 811980321.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 98611-2015


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 14_P_15.pdf

dokumentacja.zip

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja_14-P-15.pdf

Modyfikacja 2 14-P-15.pdf

Modyfikacja SIWZ 3.pdf

zalaczniki do modyfikacji SIWZ.zip


 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie 14-P-15.pdf