Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie

Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

 

Vzamówienia publicznego

 zawarcia umowy ramowej

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. , ul. Winogronowa 11F, 70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4613692, faks 91 8863350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działający jako pełnomocnik zamawiającego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja oraz usprawnienie instalacji c.o., c.w.u. w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja oraz usprawnienie instalacji c.o., c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla budynku wielorodzinnego przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie związanych z: termomodernizacją, zmianą kolorystyki elewacji, usprawnieniem instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniem instalacji odgromowej; obejmujących swym zakresem w szczególności: 2.1 Branża budowlana: a) termoizolacja ścian zewnętrznych,b)zmiana kolorystyki elewacji budynku, c) wykonanie pokrycia, malowania oraz odwodnienia daszków nad wejściami do klatek schodowych, d) wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwodnej płyt balkonowych i tarasowych, wraz z wykończeniem płytkami gresowymi, e)docieplenie oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej stropodachu niewentylowanego, f) docieplenie stropu nad piwnicami, g) wymiana okien klatek schodowych, h) wymiana okien piwnicznych, i) wymiana drzwi wejściowych do budynku. 2.2 Branża sanitarna: a) dobór zaworów grzejnikowych termostatycznych dla wszystkich grzejników z obliczeniem nastaw na zaworach, dobór zaworów powrotnych grzejnikowych, dobór zaworów podpionowych c.o. do zabudowy pod pionami c.o. wraz z dokonaniem obliczeń nastaw na zaworach podpionowych c.o., w tym wykonanie obliczeń hydraulicznych w zakresie doboru zaworów na istniejącej instalacji c.o. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe w branży sanitarnej, b) dobór zaworów na ciepłej wodzie użytkowej podpionowych do zabudowy na istniejących pionach ciepłej wody użytkowej, w tym wykonanie obliczeń hydraulicznych w zakresie doboru zaworów na istniejącej instalacji c.w.u. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe w branży sanitarnej, c) demontaż istniejących zaworów grzejnikowych, zakup i wstawienie (montaż) zaworów grzejnikowych termostatycznych na zasileniu grzejnika Ø 10 wraz z głowicami termostatycznymi z ustawieniem nastaw na zaworach - 108 szt. (zawór + głowica termostatyczna), d)zakup i wstawienie zaworów grzejnikowych powrotnych Ø 10 - 108 szt.(zawór), e) demontaż istniejących zaworów grzejnikowych, zakup i wstawienie (montaż) zaworów grzejnikowych termostatycznych na zasileniu grzejnika Ø 15 wraz z głowicami termostatycznymi z ustawieniem nastaw na zaworach - 3 szt. (zawór + głowica termostatyczna), f) zakup i wstawienie zaworów grzejnikowych powrotnych Ø 15 - 3 szt. (zawór), g) demontaż istniejących zaworów podpionowych c.o., zakup i wstawienie (montaż) zaworów podpionowych c.o. z dokonaniem nastaw na zaworach oraz regulacją całego układu c.o. - 8 pionów Ø 20 x 3 klatki = 24 piony c.o. (zasilenie + powrót), h) demontaż istniejących zaworów podpionowych zakup i wstawienie (montaż) zaworów do regulacji ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją układu. (piony c.w.u. Ø 20 - 6szt, piony cyrkulacji Ø 15 - 6 szt). 2.3 Branża elektryczna: a) demontaż całości istniejącej instalacji odgromowej, b) montaż na połaci dachowej (przed realizacją robót dociepleniowych) nowych wsporników naciągowych w ilości 6 szt., oraz wsporników pośredniczących w ilości 3 szt. w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, z zastrzeżeniem pkt.1.1 (w przypadku konieczności wykonywania docieplenia stropodachu przed dostarczeniem dokumentacji projektowej instalacji odgromowej i udzieleniem zamówienia uzupełniającego na jej wykonanie). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej, ST, SIWZ oraz przedmiarach (materiał pomocniczy), 3.Uszczegóławia się warunki wykonania przedmiotu zamówienia w następujących zakresach: a) prace branży sanitarnej związane z usprawnieniem instalacji c.o. oraz c.w.u. winny uwzględniać demontaż istniejących zaworów oraz montaż nowych zaworów, z konieczną w niektórych przypadkach wymianą odcinków rur; ilość zaworów oraz średnice określone w SIWZ Rozdz. XVI pkt 2.2 są wstępne i stanowią element pomocniczy do obliczenia wstępnej ceny za wykonanie robót sanitarnych; wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone aneksem do umowy, po określeniu rzeczywistej ilości zaworów i ich średnic po wykonaniu robót sanitarnych, b) montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na ścianach budynku należy wykonać przed dociepleniem, z zastrzeżeniem pkt 2.3 lit. b, c) należy uzupełnić tynkiem miejsca po skuciu starych, luźnych wypraw na ścianach oraz cokołach budynków, d) należy docieplić styropianem wszystkie zewnętrzne ościeża drzwiowe oraz okienne, e) należy wykonać obróbkę ościeży wewnętrznych oraz podokienników dla wszystkich nowych okien oraz drzwi przez tynkowanie oraz malowanie, f) należy wymienić całość rur spustowych oraz rynien, g) należy zamontować nowe wyłazy na dach w ilości 3szt. h) należy zdemontować oraz zutylizować istniejącą izolację termiczną ścian na loggiach oraz w innych miejscach wykonaną przez lokatorów, a kolidująca z pracami termomodernizacyjnymi, i) drzwi do klatki schodowej należy zamontować z współczynnikiem U nie wyższym niż 1,9 [W/(m2K)], j) docieplenie stropodachu należy wykonać styropianem o współczynniku lambda nie wyższym niż 0,042 [W/(mK)], k) docieplenie stropu nad piwnicą należy wykonać wełną mineralną o współczynniku lambda nie wyższym niż 0,045 W/(mK)..

II.1.5)

 

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 8,099 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie obejmować roboty tego samego rodzaju co wykazane w zamówieniu podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.26.12.10-9, 45.26.14.10-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4, 30.19.50.00-2, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a)minimum dwie roboty polegające na dociepleniu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto łącznie; b) minimum dwie roboty polegające na wykonaniu robót instalacji centralnego ogrzewania w budynkach o wartości robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto łącznie. W przypadku, gdy wartość robot budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniego dnia przed wszczęciem postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi; wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kierownika budowy: wykształcenie wyższe, uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do izby inżynierów budownictwa; W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek powinien być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2)

 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe informacje o dopuszczalności zmian umowy oraz określenie warunków takich zmian określa rozdział XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., w pokoju nr 1.11 lub pocztą (do ceny doliczone zostaną koszty przesyłki). Cena 55 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 13:30, miejsce: siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. - kancelaria (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa Borowa 14, 16, 18, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, NIP: 955-21-79-214, REGON: 320270938.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 100959-2015


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 15_P_15.pdf

Dokumentacja Borowa.zip


 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie 15-P-15.pdf