Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Lp.

Adres

Powierzchnia

[m²]

Położenie w budynku

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto

zł/m²

 

Wadium w zł

ogółem

z tego na koszty przetargu

z tego w poczet przyszłego czynszu

1.

 Jagiellońska 95 oficyna/ U

52,32

piwnica

handel, biuro, usługi, magazyn

5,00

1.000,00

300,00

700,00

2.

 Kaszubska 4 OF/U1

97,10

suterena

handel, biuro, usługi, magazyn

6,00

1.500,00

300,00

1.200,00

3.

 Gryfińska 144

102,53

parter

handel, biuro, usługi, magazyn

5,00

1.500,00

300,00

 

1.200,00

 

4.

Piłsudskiego 24 B LU1

49,82

piwnica

handel, biuro, usługi, magazyn

12,00

2.500,00

300,00

2.200,00

5.

Monte Cassino 40/LU1

31,70

piwnica

handel, biuro, usługi, magazyn

5,00

700,00

200,00

 

500,00

 

6.

Rayskiego  26 LU3 ( of)

72,40

parter

handel, biuro, usługi, magazyn

5,00

1.000,00

100,00

900,00

7.

 Śląska 52/U1

79,29

parter

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

 

 

 

21,00

5.000,00

300,00

4.700,00

 

8.

 Jagiellońska 16 A LU4

206,25

I piętro

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

9,00

5.000,00

300,00

 

 

4.700,00

 

 

9.

 

Wojska Polskiego 57 LU3

70,00

budynek wolnostojący, parterowy w podwórzu

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

5,00

1.000,00

100,00

900,00

10.

 Rayskiego 21 LU 4

34,00

budynek wolnostojący

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

21,00

2.000,00

300,00

1.700,00

11.

Śląska 43/6

69,22

parter

handel, biuro, usługi, magazyn

15,00

3.500,00

300,00

3.200,00

12.

 Jagiellońska 13 LU1

83,97

Budynek wolnostojący

handel, biuro, usługi, magazyn

5,00

1.500,00

300,00

1.200,00

13.

 Anieli Krzywoń 21 U 2

80,01

parter

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

10,00

2.500,00

300,00

2.200,00

14.

 Emilii Gierczak 12 U1

31,50

parter

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

10,00

1.500,00

300,00

1.200,00

15.

 Obrońców Stalingradu 23/U

84,52

piwnica

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

9,00

2.500,00

300,00

2.200,00

16.

 Dziennikarska 13 U1

57,61

parter

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

10,00

2.000,00

300,00

1.700,00

17.

 Piłsudskiego 24 A/ LU3

30,03

parter

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

40,00

3.500,00

300,00

3.200,00

18.

 Jagiellońska 87 U2-U3

487,82

parter 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

47,00

50.000,00

300,00

49.700,00

 19.

 Rayskiego 22/LU1

40,78

parter

piwnica 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn

16,00

3.000,00

300,00

2.700,00

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu oraz opłaty związane  z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 listopada 2016 r. O GODZINIE 10.00  w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F,   w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:
  - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości,  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)
  - w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
  - w przypadku spółek cywilnych : okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).
  Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.
 3. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany.
 4. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 29 listopada 2016  r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBanku S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. Wadium  należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu  z osobna. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, w zależności od rodzaju wpłaty wadium, zostanie ono zwrócone bezpośrednio po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień  i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika.  Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

 

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu (w tym ewentualna zmiana przeznaczenia lokalu) spoczywa na najemcy. Dotyczy lokali przy ul. Śląskiej 43 (poz. 11) : W przypadku zapotrzebowania lokalu na inwestycje umowa zostanie wypowiedziana z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki  w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

 • lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 4 613-692 w. 160,158
 • lokale położone na Lewobrzeżu, tel. (91) 4 34 74 50 w. 13,17, 23,26

 

UWAGI: 

1) Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.

 

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 wew. 125.