Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami

Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM

TERENÓW POŁOŻONYCH  W SZCZECINIE, Z PRZEZNACZENIEM POD HANDEL CHOINKAMI

 

 

Lp.

Położenie terenu

Powierzchnia

Rodzaj dopuszczalnej działalności

Czynsz wywoławczy netto (zł)   

Wadium w zł

1.

Działka nr 116/23          Obręb 4032 Dąbie 32

ul. Pucka 3

      113 m2

handel choinkami w okresie 07 - 24.12.2017

1.200,00

 

1.624,00

2.

Działka nr 86/10          Obręb 4168 Dąbie

ul. Młodzieży Polskiej 54

      250 m2

handel choinkami w okresie 07 - 24.12.2017

1.400,00

1.895,00

 

Zarządcą terenów jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%.

Rodzaj dopuszczalnej działalności: handel choinkami.

Mapy z podkładem geodezyjnym znajdują się w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F. Po zapoznaniu się z usytuowaniem gruntu istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu przetargu. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Pionu Eksploatacyjno - Technicznego tel. 91 4613 - 692 w. 160.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 września 2017 r. O GODZINIE 10ºº w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy   ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09 (I piętro).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przeprowadzenia przetargu),

- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (6 miesięcznego), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

- w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON),

  1. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane,
  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z położeniem terenu i jego stanem zagospodarowania.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 28 września 2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta  46 1140 1137 0000 5081 5500 1001.

Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi.     

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.          

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Dla ważności przetargu konieczne jest:

- aby jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawiła się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika;

-  dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w wysokości 1- krotności wymiaru wylicytowanego czynszu netto. 

Umowa najmu terenu zostanie zawarta na czas oznaczony: od 07 grudnia 2017 r. do 24 grudnia 2017 r.

Po zakończeniu najmu najemca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć teren oraz wydać go wynajmującemu w stanie niepogorszonym wterminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

 

 

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przystosowaniem terenu do planowanej działalności, obejmujących w szczególności koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp.

 

Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej do złączy kablowych, które znajdują na działkach położonych w sąsiedztwie w/w działek. Warunkiem podłączenia energii elektrycznej na powyższych działkach jest zawarcie indywidualnej umowy z dostawcą energii (w formie licznikowej lub ryczałtowej).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBSP.

 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważniania przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 wew. 186, 125.