Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  

NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE CZTERECH NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

 

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Opis

nieruchomości

położonych w Szczecinie

 

 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

 

Pow. działki

 

 

cena wywoławcza

łącznie

za cztery (4) nieruchomości

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia nieruchomości

 

1.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę  nr 3/10 , obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną  pięcioma budynkami,

 

ul. J. Sowińskiego

 

KW SZ1S/00167682/4

 

0,2947 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.950.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.500,00 zł

2.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr  3/11,  obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną jednym budynkiem

ul. J. Sowińskiego

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167683/1

 

0,2935 ha

 

 

3.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr  3/12 , obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną dwoma budynkami

ul. B. Głowackiego

 

KW SZ1S/00167681/7

 

0,0417 ha

 

 

4.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę 3/13 obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną jednym budynkiem

 

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167679/0

 

0,0267 ha

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/755/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 lutego 2013 r. , poz. 923)  i  znajdują się w granicach terenu elementarnego S.N.3004.MW,U o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo - usługowa, usługowa. Wypis i wyrys dla tego terenu stanowi załącznik nr 1 do przetargu . Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, określoną na rysunku planu, w obrębie strefy mogą występować pozostałości fortyfikacji nowożytnych.

 

Ad. 1 Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 3/10 zabudowana pięcioma (5) budynkami o numerach ewidencyjnych:

 • nr 44 – pow. zabudowy 104 m2,
 • nr 55 – pow. zabudowy 904 m2,
 • nr 56 – pow. zabudowy 519 m2,
 • nr 57 – pow. zabudowy 290 m2,
 • nr 58 – pow. zabudowy 104 m2.

 

Budynki wybudowano w roku 1910 r., stanowiły one część zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy są w bardzo złym stanie technicznym.

 

Ad. 2 Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 3/11 zabudowana jednym (1) budynkiem o nr ew. 59 - pow. zabudowy 104 m2.

 

Budynek wybudowano w roku 1910 r., stanowił część zabudowy byłej jednostki wojskowej, na dzień dzisiejszy jest w  złym  stanie technicznym.

 

Ad. 3 Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 3/12 zabudowana dwoma budynkami o numerach ewidencyjnych:

 •  nr 53 – pow. zabudowy 25 m2,
 •  nr 54 – pow. zabudowy 136 m2.

 

Budynki stanowią funkcjonalno – użytkową całość. Zostały wybudowane w roku 1840 r. i stanowiły część zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy w złym stanie technicznym

 

 

Ad. 4 Nieruchomość gruntowa zabudowana- działka gruntu nr 3/13 zabudowana jednym (1) budynkiem o nr ew. 45, pow. zabudowy 129 m2.

 

Budynek wybudowano w roku 1890 r., stanowił część zabudowy byłej jednostki wojskowej. Na dzień dzisiejszy jest w złym stanie technicznym.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych zabudowanych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Opisane powyżej nieruchomości mają dostęp do dróg publicznych oraz do uzbrojenia w następujące media (sieci biegną w ul. J. Sowińskiego):  linia energetyczna niskiego napięcia, kanalizacja ogólnospławna, instalacja wodociągowa i kolektory sieci ciepłowniczej SEC. Uzyskanie warunków przyłączenia powyższych nieruchomości do wszystkich sieci leży po stronie kupującego.

W granicach terenu elementarnego S.N.3004.MW,U , na działce gruntu nr 3/15 realizowana będzie przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. inwestycja mieszkaniowa pn. Zabudowa mieszkaniowa przy ul. Kusocińskiego / Sowińskiego / Głowackiego – Zespół A. Po jej zrealizowaniu, zabudowana powierzchnia terenu elementarnego wg danych z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin dla działek 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16 oraz wg projektu budowlanego dla działki 3/15 wyniesie łącznie 29,83 %, tj.: 6.719,20 m2, zatem nie będzie wyczerpywać  limitu zabudowy dla terenu elementarnego S.N.3004.MW,U. Do zabudowy w granicach terenu elementarnego pozostanie  2.291,37 m2.

 

Istniejąca obecnie zabudowa na działkach gruntu 3/10, 3/11, 3/12, 3/13 wynosi 2.315,00 m2, co stanowi 10,28 % powierzchni terenu elementarnego. Powierzchnia terenu elementarnego wg danych z SIPMS dla działek 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 i 3/16 na dzień ogłoszenia przetargu jest zabudowana w 36,32 %, tj.: 8.181,60 m2.

W ramach realizacji przez TBS ”Prawobrzeże” inwestycji mieszkaniowej na działce 3/15, zaprojektowano budowę lokali usługowych o funkcji biurowej i łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 191,97 m2, którą należy uwzględnić w łącznej powierzchni sprzedaży sklepów,  dopuszczonej  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu  elementarnego S.N.3004.MW,U (2000m2)   

 

TBS ”Prawobrzeże” nie posiada decyzji rozbiórkowych i nakazujących doprowadzenie budynków posadowionych na działkach nr 3/10, 3/11, 3/12, 3/13 do stanu używalności.

Zgodnie z Decyzją Geodety Miasta z 21 listopada 2006 r. zatwierdzającej podział działki  nr 3/7 obręb 1045 Śródmieście (KW SZ1S/00141263/3), z której powstały działki będące przedmiotem przetargu, właściciel dzielonej nieruchomości ze względu na zagospodarowanie jej  terenu, przy zbywaniu nowo wydzielonych działek winien obciążyć je stosownymi służebnościami gruntowymi w celu zapewnienia :

 1. Dostępności na okres remontów do ścian budynków, których rzuty przyziemia pokrywają się z granicami nowo wydzielanych działek,
 2. Dostępności do wspólnych urządzeń uzbrojenia technicznego.        

 

Służebność gruntowa opisana w pkt 1 dla działki nr 3/10 i 3/11 zostanie ustanowiona na działce nr 3/16, której właścicielem jest TBS „Prawobrzeże”  w przyrzeczonej umowie przeniesienia własności tychże działek.

Z uwagi na brak wspólnych urządzeń uzbrojenia technicznego położonych na działkach będących przedmiotem sprzedaży oraz na pozostałych działkach powstałych z dzielonej działki nr 3/7, nie ma konieczności ustanowienia służebności gruntowej opisanej w pkt 2.

 

Powyższa oferta jest skierowana do podmiotu, który nabędzie łącznie cztery (4) opisane powyżej nieruchomości.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 5.000,00 zł. Licytowana jest łączna cena za wszystkie nieruchomości. Cena za poszczególne nieruchomości zostanie określona proporcjonalnie do wylicytowanej łącznej ich ceny.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03 października 2017 r. O GODZINIE 09 30 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości,
 3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem),
 • w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 •  w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu,

 1. pisemne oświadczenie uczestnika przetargu, że:
 1. stan prawny i techniczny nieruchomości są mu znane i w pełni je akceptuje,
 2. zapoznał się z wypisem i wyrysem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Nowe Miasto –Dąbrowskiego- Sowińskiego” dla terenu zlokalizowanego  pomiędzy ul. Bartosza Głowackiego J. Sowińskiego  - J. Kusocińkskiego oraz ustaleniami ogólnymi ww. planu,
 3. wszystkie warunki przetargu są mu znane i  w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż  w przypadku  odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie, unieważnienia przetargu  bądź zamknięcia przetargu, bez  jego rozstrzygnięcia  nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o w Szczecinie,  
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, należy złożyć oświadczenie czy nieruchomości zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny, czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać dołączona zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 02 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się w sposób określony w wyżej wskazanej tabeli opisującej nieruchomości tj. część na pokrycie kosztu przeprowadzania przetargu a resztę na poczet wylicytowanej ceny za nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

 

W przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w ciągu 30 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu. Cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Wydanie nieruchomości kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

 

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego – warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jest przedłożenie sprzedającemu w ciągu 90 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż 14 dni licząc od dnia przedłożenia umowy kredytowej zapewniającej uiszczenie całej ceny nabycia. Zapłata ze środków pochodzących z kredytu bankowego musi nastąpić nie później niż cztery (4) miesiące od daty przeprowadzenia przetargu.  Nieprzedłożenie umowy kredytowej w zakreślonym terminie zostanie uznane za przyczynę leżącą po stronie kupującego uniemożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego, wpłata środków własnych kupującego musi nastąpić na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. a pozostała część ceny w terminie i w sposób przewidziany dla zapłaty
ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

 

Wydanie nieruchomości Kupującemu nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zapłaty całej ceny.

 

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada w szczególności, gdy:

 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
 2. wygrywający przetarg odstąpi od umowy,
 3. wygrywający przetarg nie przedłoży w wyżej określonym terminie umowy kredytowej zapewniającej zapłatę całej ceny- w przypadku  zapłaty ze środków pochodzących z kredytu,
 4. wygrywający przetarg nie uiści całości ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – w przypadku zapłaty ze środków własnych kupującego),
 5. wygrywający przetarg nie uiści części ceny sprzedaży w terminie wskazanym wyżej (najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego) – w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 6. wygrywający przetarg nie przedłoży w wyżej określonym terminie umowy kredytowej zapewniającej zapłatę pozostałej ceny - w przypadku zapłaty ze środków pochodzących z kredytu bankowego przy udziale środków własnych kupującego,
 7. wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyżej wymienionych terminach,
 8. na konto Spółki nie wpłynie całość kwoty wynikającej z umowy kredytowej w ustalonym terminie,
 9. zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność,

W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych powyżej, Spółce TBS „Prawobrzeże”, niezależnie i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

 

Brak zapłaty całości ceny w ustalonym terminie skutkować będzie możliwością ustawowego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, a kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie przenieść z powrotem na sprzedającego prawo własności do nieruchomości i udzieli mu w tym zakresie, w umowie sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, stosownego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy przeniesienia. Pełnomocnictwo to będzie nieodwołalne w terminie określonym przez sprzedającego (w zależności od warunków przedstawionych w umowie kredytowej dotyczących terminu zapłaty) oraz niegasnące z chwilą śmierci kupującego.

Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umowy/umów w całości ponosi kupujący.

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów ww. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” spoczywa na kupującym.

 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyn.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o  zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn  (między innymi w przypadku,  gdy zwarcie ważnej umowy sprzedaży będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych  od sprzedającego bądź  z przyczyn nieznanych sprzedającemu w chwili  przeprowadzenia przetargu), w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu,

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o  (w szczególności o zawarcie umowy sprzedaży odszkodowanie) z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

 

W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nie nastąpi z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności (między innymi na skutek odwołania czy też unieważnienia przetargu) wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie  oraz art. 702 §3 Kodeksu Cywilnego.

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu – 91 - 461-36-92 wew. 148, 125.

Informacji o planowanej przez TBSP inwestycji udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu – 91 - 461-36-92 wew. 135

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem – tel. 91 – 433-64-37 wew. 17