Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ                                                                                      

NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ, NA OKRES DO TRZECH LAT

 

L.p.

Nr działki  (część)

Nr obrębu

Lokalizacja  (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

18/3

1095 Śródmieście

 

    Gdańska 16 SZ1S/00168812/2

 

1.344,00 m²

 

 

  parking niestrzeżony 1020 m²

plac składowy 324 m²

 

 

 

      1.289,76 zł

 

 

 2.000 zł

 

 

Przetarg ograniczony

do mieszkańców ulicy Gdańskiej i podmiotów prowadzących działalność przy ul. Gdańskiej

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami. Czynsz dzierżawny za nieruchomość oddaną w dzierżawę dzierżawca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 grudnia 2017 r. (środa) o godzinie 10ºº w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11F, w pokoju 1.09  (I piętro).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. okazanie dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie przy ulicy, której mieszkańcy zostali uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania),
  3. okazanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przy ulicy Gdańskiej,
  4. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.,
  5. oświadczenie, że położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
  6. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W tytule wpłaty wadium należy opisać na jaką nieruchomość wadium zostało wpłacone.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Stawki opłat mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia przeprowadzenia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Grunt przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty dostosowania terenu do sposobu zagospodarowania obciążają dzierżawcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Na terenie dzierżawy znajduje się kanalizacja deszczowa, służąca do odwadniania terenu dzierżawy, którą przyszły dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać.

Odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granicy nieruchomości winny spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 19.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej. W tym celu po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Na działce nr 18/3, obr. 1095 Śródmieście ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 2 miesięcy od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

Ponadto zastrzega się, iż Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w. 186.

W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działki kontaktować się należy pod numerem tel.: 91 433-64-37 w. 21.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.