Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność  TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o.

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięczny)

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

11               (część)

4021 Dąbie

Przybrzeżna 8

SZ1S/00140815/1

104 m2

 

 

 

rekreacja i wypoczynek        

10,40 zł

 

 

 

 

 50,00

 

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości Przybrzeżna 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mapa z zaznaczoną lokalizacją terenu dostępna jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z.o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy  ul. Winogronowej 11 F.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :

 

 1. Okazanie dowodu osobistego potwierdzającego zameldowanie w nieruchomości, której mieszkańcy zostali uprawnieni do wzięcia udziału w przetargu oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania),
 2. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 3. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane,
 4. złożenie pisemnego oświadczenia, że położenie i stan zagospodarowania terenu są oferentowi znane,
 5. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU

 

 1. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przebicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.       

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.
 3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBSP lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy dzierżawy wynosić będzie 1 miesiąc.
 5. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. I.5 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy dzierżawy z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy dzierżawy, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku stwierdzenia zaległości, o której mowa w pkt. I.5 przed przeprowadzeniem przetargu, organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.
 6. Stawki opłat za korzystanie z terenu mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
 7. W sprawach technicznych należy kontaktować się z pracownikiem Pionu Eksploatacyjno – Technicznego, (91) 4613 - 692 w. 159.

 

           

Dodatkowe informacje

 

 1. Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 3. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg, bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium.
 4. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. w formie aktu notarialnego. Dzierżawca ma również obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. jako zabezpieczenie świadczeń pieniężnych w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w. 186.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBSP.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg  w całości lub części bez podawania przyczyn.