Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS

Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS

                                                                                          WYKAZ Nr 19/TBSP/2017

                                                                                                z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 384/14  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014. w sprawie gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany:

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, oznaczenie miejsca)

Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

19 (część)

4122 Dąbie

Torowa

16 m2

 

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

droga dojazdowa

  

3,50 + 23% VAT

 

0,40 zł + 23% VAT

120,00

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców dzielnicy Dąbie

         

 

  1. Termin wnoszenia czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
  2. Stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
  3. Osoba, która wygra przetarg, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na dzierżawionym gruncie, zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy.

4. Obowiązek uzyskania opinii oraz niezbędnych dokumentów do realizacji inwestycji - na własny koszt i ryzyko – spoczywa na osobie, która wygra przetarg. Postawienie tymczasowego garażu blaszanego wymaga zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, prac nie wymagających pozwolenia na budowę albo uzyskać pozwolenie na budowę (stosownie do treści  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

  1. Miesięczny czynsz za dzierżawę zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za 1 m² terenu pod garaż oraz stawkę 0,40 zł/m² za teren pod drogi i place manewrowe. Droga dojazdowa nie podlega licytacji
  2. Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT naliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami –  aktualnie 23%. Stawka uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi
  4. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie opuścić, uprzątnąć teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  5. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia 15 sierpnia 2017 r.