Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

WYKAZ Nr  23  /TBSP   /2016 z dnia 4 listopada 2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 673/WMiRSPN/16   złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 21 października 2016 r, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że w przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na terenie Miasta Szczecin na rzecz Fundacji Pod Aniołem wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW

Nr obrębu

Nr działki

Opis nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Stawka czynszu netto miesięcznie

Koński Kierat 15 U7

KW 83746

1037 Śródmieście 37

Dz. nr 18/26

Lokal użytkowy                         o powierzchni 56,61m2

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

działalność statutowa

6,10 zł / m2

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  9 listopada 2016  r. do dnia 29 listopada 2016 r.