Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS

Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS

 

WYKAZ Nr 23/TBSP/ 2017

   z dnia 03 października 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia  WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia

Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Ograniczenie przetargu

Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł

1.

Gryfińska 72

SZ1S/00191386/6

Położenie gruntów

Gryfińska 69

Gryfińska 72

4047 Dąbie  

Dz. nr 93/1

Parter, w ciągu trzech pomieszczeń gospodarczych    

10,40

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 72

     3,00

100,00

2.

Gryfińska 72

SZ1S/00191386/6

Położenie gruntów

Gryfińska 69

Gryfińska 72

4047 Dąbie 

Dz. nr 93/1

Parter, w ciągu trzech pomieszczeń gospodarczych   

9,00

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 72

     3,00

100,00

3.

Biała 5

KW 25777

4126 Dąbie 126

Dz. nr 11

Parter, pomieszczenie po byłej pralni, w ciągu  pomieszczeń gospodarczych       

9,80

pomieszczenie gospodarcze

najem

 

mieszkańcy nieruchomości

Biała 5

     3,00

100,00

 

 

  1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem pomieszczenia najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                                    

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

       od dnia 10 października 2017 do dnia 30 października 2017 r.