Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu

Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu

WYKAZ Nr 24/TBSP/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i  Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin zmienia przeznaczenie wydzierżawionego gruntu:

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Stawka czynszu  netto miesięcznie  zł za 1 m²

1.

31/9

4153 Dąbie

Dąbska 4

KW SZ1S/00184916/9

1700

Zmiana sposobu zagospodarowania z: uprawa warzyw na: trawnik, uprawa zieleni

          0,06 zł

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm).

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji aneks do umowy zostanie zawarty wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16.11.2016 r. do dnia 06.12.2016 r.