Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 26/TBSP/2017

   z dnia 20 października 2017 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015. KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p.

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

18/3

1095 Śródmieście

 

   Gdańska 16  SZ1S/00168812/2

1.344,00 m2

 

parking niestrzeżony 1020 m²

plac składowy 324 m²

 

 

      1.289,76 zł

 

 

 2.000 zł

 

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców ulicy Gdańskiej i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Gdańskiej

 

 

 

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg - bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Dodatkowo informujemy, że na działce nr 18/3 ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

                                                                                          Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                       od dnia 30.10.2017 do dnia 19.11.2017 r.