Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego

WYKAZ Nr 29/TBSP/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami i  Upoważnienia WO-I.0052.1.1123.2013. KB z dn.30 grudnia 2013 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie)

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

24/2

4121 Dąbie

Krzemienna 17

   SZ1S/00217015/4

373,19 m2

zieleń ozdobna 

     22,39 zł

 100,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości

Krzemienna 17

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

-  Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto został określony na podstawie Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Informacje dodatkowe oraz warunki wydzierżawienia terenu:

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej. W tym celu po podpisaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca ma obowiązek złożenia Wydzierżawiającemu oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.12.2016 do dnia 01.01.2017 r.