Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

                                                                                             WYKAZ Nr 2/TBSP/2017

                                                                                              z dnia  13 stycznia 2017 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96Zarządu  Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy ( ze zmianami i  Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p

Nr działki ( część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto za 1 m2 (miesięcznie )

Wadium

Ograniczenie przetargu

1.

 

79/9

4121 Dąbie 121

 

   Ruda 3 B

 

   KW 133106

178,00 m2                  

Rekreacja – 173,87m²

Schody – 4,13 m²

 

 

      54,87 zł

 

 

 200,00

 

 

Przetarg ograniczony

 do mieszkańców nieruchomości

Ruda 3B

 

 

 

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegaćpodwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ( ze zm).

 

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego , grunt kierowany jest ponownie na przetarg- bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

 UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

                                                                                                 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

                                                                                     od dnia  20 stycznia 2017 r. do dnia 9 lutego 2017 r.