Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 32/TBSP/2018

z dnia 07 września 2018 r.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Czynsz  miesięczny netto

1.

 

139 (część)

4025 Dąbie

Goleniowska 95

SZ1S/00197706/8  

 

 

 

45,00 m²

 

 

zieleń ozdobna i trawniki   

         

 

 

  2,70 zł

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat, z jednomiesięcznym terminem jej wypowiedzenia, w związku z przystąpieniem do procedury prywatyzacji nieruchomości.

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, umowa dzierżawy zostanie zawarta wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 17 września 2018 r. do dnia 07 października 2018 r.