Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 40/TBSP/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin

   WYKAZ Nr 40/TBSP/2018

     z dnia 08 listopada 2018 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015. KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja (ulica, księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie)

Wadium

1.

 

6/14

1103 Śródmieście

Wyspiarzy 23-Dobrej Nadziei-Marynarska    SZ1S/00194888/6

400,00 m2

 

uprawa warzyw

 

 

      1,31 zł

 

 

 10 zł

 

 

 

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg - bez zwrotu poniesionych kosztów.

Uwagi: na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Dobrej Nadziei 1 przeznaczony do rozbiórki. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do rozbiórki przedmiotowego budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na swój koszt. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych podać termin rozpoczęcia robót do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin. Dzierżawa przedmiotowej działki jest możliwa pod warunkiem zachowania istniejącego drzewostanu i bez prawa jej zabudowy.      

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.